Video sự hiến tế về Michael Jackson 2PAC với hội illuminati


Illuminati là một trong những hội kín đã xuất hiện từ hàng trăm năm trước. Với mục tiêu là lập trật tự thế giới mới, điều khiển thế giới.

Họ thu nạp nhiều thành phần trong xã hội ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó có giải trí, Illuminati kiểm soát Hollywood và nếu bạn muốn nổi tiếng ở đây, bạn phải phục vụ cho họ và nếu chống lại sẽ chịu những hậu quả khôn lường.

Mà MJ và 2Pac, 2 thành viên ưu tú nhất nhưng cũng là những người đã chống lại Illuminati


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.