Tổng hợp các dork google để xem camera free


cams

1. Hãy truy cập vào Google và copy 1 trong các dork :bên dưới
2. Sau đó hãy tận hưởng và xem camera nhé !.
3. Có khi có camera phòng tắm á  !

inurl:/view.shtml
intitle
:”Live View / - AXIS” | inurl:view/view.shtml^
inurl:ViewerFrame?Mode=
inurl:ViewerFrame?Mode=Refresh
inurl:axis-cgi/jpg
inurl:axis-cgi/mjpg (motion-JPEG)
inurl:view/indexFrame.shtml
inurl:view/index.shtml
inurl:view/view.shtml
intitle:start inurl:cgistart
intitle:”live view” intitle:axis
liveapplet
intitle:snc-z20 inurl:home/
intitle:liveapplet
intitle:”i-Catcher Console - Web Monitor”
intitle:axis intitle:”video server”
intitle:liveapplet inurl:LvAppl
intitle:”EvoCam” inurl:”webcam.html”
intitle:”Live NetSnap Cam-Server feed”
intitle:”Live View / - AXIS”
intitle:”Live View / - AXIS 206W”
intitle:”Live View / - AXIS 210″
inurl:indexFrame.shtml Axis
intitle:”Live View / - AXIS 206M”
inurl:”MultiCameraFrame?Mode=Motion”
allintitle:”
Network Camera
NetworkCamera”
intitle:”WJ-NT104 Main Page”
intext:”MOBOTIX M1″ intext:”Open Menu”
intext:”MOBOTIX M10″ intext:”Open Menu”
intext:”MOBOTIX D10″ intext:”Open Menu”
intitle:”netcam live image”
intitle:snc-cs3 inurl:home/
intitle:snc-rz30 inurl:home/
intitle:”sony network camera snc-p1″
intitle:”sony network camera snc-m1″
site:.viewnetcam.com -www.viewnetcam.com
intitle:”Toshiba Network Camera”

Nguồn: http://jkd-jacker.blogspot.com/


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.