Sứ mạng cứu chuộc toàn nhân loại của Đức Giê Su từ được nghĩ đến từ bao giờ ?


Đức Giê Su trả lời : “Ta chỉ được gửi đến (trần gian) cho những con chiên lạc của giòng Israel”.

Hình : Chân dung đức Giê Su, được cấu thành bởi điện toán từ các yếu tố Nhân Chủng Học – A.Midori Đại Học North Carolina – Richard Neave – Đại Học Manchester – và cộng sự
§§§§§§§§§§§

Lý thuyết cho rằng Đức Giê Su đến trần thế để cứu chuộc toàn nhân loại không hiện hữu một cách đương nhiên trong toàn bộ các Phúc Âm (Tin Mừng). Trên phương diện lịch sử, một số ngờ vực có thể được nêu lên.

Thật vậy, nhiều người trong chúng ta, khi đọc Phúc Âm, đều đã từng ngạc nhiên khi trước các đoạn Phúc Âm như Matteo 10; 6, lúc Đức Giê Su trao cho các Tông Đồ sứ mạng đi rao giảng chân lý.

Ngài nói : « Đừng đến khu xóm của bọn ngoại đạo (ngoại đạo là không theo Đạo Do Thái), và đừng vào bất cứ thành phố nào của bọn Samaritains (một dân tộc xứ Palestine bị coi là lạc giáo đối với đạo Do Thái), mà hãy đến với những con chiên lạc của dòng Israel ».

Ở một đoạn khác (Matteo 15 ;24), một người đàn bà không phải là Do Thái, xin Đức Giê Su chữa bệnh cho con gái của mình. Đức Giê Su không trả lời. Bà ta nhất định kỳ kèo, khiến các môn đệ phải thưa với Ngài rằng : « xin Thày ban ơn cho mụ ấy, kẻo mụ cứ theo chúng ta mà tru tréo mãi ».

Đức Giê Su trả lời : “Ta chỉ được gửi đến (trần gian) cho những con chiên lạc của giòng Israel”.

Cần nói thêm rằng sự kiên trì của bà mẹ kia khiến rốt cuộc Đức Giê Su cũng chấp nhận chữa lành cho con gái của bà.

Chúng ta cũng có thể đọc một tác phẩm của Salomon Malka : « Jésus rendu aux siens – nxb Albin Michel », mang lại những chứng cớ cho sự kiện Đức Giê Su và sự giảng dạy của Ngài hoàn toàn gắn liền với dân tộc và Đạo Do Thái.

Theo Malka (nhận định này không có gì mới mẻ) chính Phao Lồ đã là người đem lại cho Đức Giê Su và tư tưởng của Ngài chiều kích toàn cầu, toàn nhân loại. Chúng ta không khỏi nhớ đến những đối chọi gay gắt giửa Phao Lồ và Phê Rô về vấn đề này, được gọi là biến cố Antioche. Lý do vì Phê Rô, người được coi như Giáo Hoàng đầu tiên, giới hạn sứ mạng truyền giáo của mình trong phạm vi những người thuộc Đạo Do Thái.

Dù sao, tôi nghĩ chúng ta phải hoan nghênh Phao Lồ, vì ông đã góp phần toàn cầu hóa một tôn giáo với những nền tảng tư tưởng quý báu.


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.