Tổng hợp code javascript facebook 2017


[+] Thả tim ( like bài viết trước khi chạy script là được )

javascript:(function() {var inputs = document.getElementsByClassName('_9zc _2p7b _2jry'); for(var i=0; i

hoặc thả cảm xúc angry -wow – sad – like

javascript:(function() {var inputs = document.getElementsByClassName('_39n'); for(var i=0; i

[+] SEND FRIEND REQUEST | GUI YEU CAU KET BAN |
https://www.facebook.com/find-friends/browser/

javascript:(function() {javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('_42ft _4jy0 FriendRequestAdd addButton _4jy3 _4jy1 selected _51sy'); for(var i=0; i

[+] REMOVE FRIEND REQUEST | HUY YEU CAU KET BAN |
https://www.facebook.com/find-friends/browser/

javascript:(function() {var inputs = document.getElementsByClassName('uiMenuItem FriendListCancel selected'); for(var i=0; i

[+} CHAP NHAN TAT CA LOI MOI KET BAN | accept all friend reques at once
https://www.facebook.com/friends/requests

javascript:for( i = 1;i

HUY BAN BE | UNFRIEND ALL ( NGUY HIỂM KO KHUYÊN DÙNG )
https://www.facebook.com/uID/friends

javascript:(function() {var inputs = document.getElementsByClassName('uiMenuItem FriendListUnfriend selected'); for(var i=0; i

[+] LIKE ALL POST / GROUPS / FEED / PAGES /

javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('UFILikeLink');for(var i=0; i

LIKE ALL GROUPS / FEED / PAGES /

javascript:var inputs = document.getElementsByClassName('_42ft _4jy0 _4jy3 _517h _51sy');for(var i=0; i

[+] Like All comment bên trong post

javascript:(function() { javascript:(function() {var inputs = document.getElementsByClassName('UFILikeLink UFIReactionLink'); for(var i=0; i

[+] INVITE FRIEND TO LIKE FOR PAGES | MOI BAN BE LIKE PAGE

var inputs = document.getElementsByClassName('uiButton _1sm'); for(var i=0; i

[+] INVITE POST-LIKER TO LIKE YOUR PAGE

javascript:(function() {var inputs = document.getElementsByClassName('_42ft _4jy0 _4jy3 _517h _51sy'); for(var i=0; i

[+] INVITE FRIEND TO LIKE FOR EVENT | MOI BAN BE THAM GIA EVENT
tạo event trước nhé.

var inputs = document.getElementsByClassName('_1pu2 _1pu4'); for(var i=0; i

[+] Craw UID of any Post | LẤY ID CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TƯƠNG TÁC VS POST TRONG 1 NỐT NHẠC
– LIKER OF ANY POST

tuong tac tay

javascript:(function(){var txt="";e=document.getElementsByClassName("_5j0e fsl fwb fcb");for(var i=0; i"+txt+""; })(); 

LẤY DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA BẤT KỲ GROUPS | uID of any groups
https://www.facebook.com/groups/ID-cua-group/members/

javascript:(function() {var txt="";e=document.getElementsByClassName("fsl fwb fcb");for(var i=0; i"+txt+""; })(); 

Lấy danh sách link và id của video trên youtube | vào trình quản lý video -> chạy code này

javascript : var txt="";e=document.getElementsByClassName("vm-video-title-container");for(var i=0; i"+txt+""; 

——————

Nguồn: https://luantools.com


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.