Bài tiểu luận tiếng anh về Chiến tranh và hòa bình


War and peace

Chiến tranh và hòa bình

Since the time men learned to live in communities, in the remote past, wars have been fought at regular intervals in various parts of the world. In fact, the history of the human race is mainly a record of the battles and wars fought in the past between communities and nations.

Trong quá khứ xa xưa, kể từ khi con người học cách sống trong cộng đồng, những cuộc chiến tranh đã nổ ra đều đặn ở các bộ phận khác nhau trên thế giới. Trong thực tế, lịch sử của loài người chủ yếu là một kỷ lục của các trận đánh chiến đã diễn ra giữa các cộng đồng và các quốc gia.

Wars are caused mainly by human greed and ambition. In the early days of men’s existence, many communities lived a very hard life, owing perhaps to the lack of geographical advantages or intellectual ability. As a result, the prosperity of other communities aroused their greed and envy, and wars between communities became inevitable. One side fought to conquer the prosperous communities in order to gain control of the means of prosperity, and the other side fought to defend its independence and way of life. With the passage of time, the communities developed into nations, and wars were fought on a bigger scale; but the basic causes of war remained the same. It was only occasionally that battles were fought with other aims such as the capture of a woman to satisfy the sexual of a conqueror or ruler.

Chiến tranh xảy ra chủ yếu do sự tham lam và tham vọng của con người. Trong những ngày đầu tiên của sự tồn tại của con người, nhiều cộng đồng đã sống một đời sống rất khó khăn, có lẽ do thiếu những lợi thế địa lý hoặc khả năng trí tuệ. Kết quả là sự thịnh vượng của các cộng đồng khác làm dấy lên lòng tham, sự ghen tỵ của họ, và cuộc chiến tranh giữa các cộng đồng trở thành điều không thể tránh khỏi. Một bên đã chiến đấu để chinh phục các cộng đồng thịnh vượng nhằm giành quyền kiểm soát các phương tiện của sự thịnh vượng, và phía bên kia đã chiến đấu để bảo vệ sự độc lập và cách sống của mình.

Thời gian trôi qua, các cộng đồng đã phát triển thành các quốc gia, và các cuộc chiến tranh đã được tiến hành trên quy mô lớn hơn; Nhưng nguyên nhân cơ bản của chiến tranh vẫn giữ nguyên. Thỉnh thoảng còn có những trận đánh đã diễn ra với những mục đích khác chẳng hạn như là bắt cóc một người phụ nữ để đáp ứng tình dục của người chinh phục hay người cai trị.

Success in wars stirred the ambition of many nations. Wars were then fought for domination and extension of power. Several small nations soon came under the dominion of a powerful country, which then developed into an Empire. The Roman Empire, for example, was created mainly by conquest. Even the personal ambitions of some individuals have been the cause of wars at times. The ambitions of Napoleon and Hitler for world conquest caused many battles, in which millions of people, young and old, gave their lives.

Sự thành công trong các cuộc chiến tranh đã làm nảy sinh tham vọng của nhiều quốc gia. Chiến tranh sau đó đã diễn ra nhằm để thống trị và mở rộng quyền lực. Một số quốc gia nhỏ đã sớm được đặt dưới sự thống trị của một quốc gia hùng mạnh, sau đó phát triển thành Đế quốc. Đế chế La Mã là một ví dụ, được tạo ra chủ yếu bằng các cuộc chinh phục. Ngay cả những tham vọng của một số cá nhân cũng là nguyên nhân của cuộc chiến tranh. Tham vọng chinh phục thế giới của Napoléon và Hitler đã gây ra nhiều cuộc chiến, đã khiến cho hàng triệu người, trong đó có người già và trẻ em, phải hi sinh.

The devastation caused by wars, however, has always aroused the conscience of several nations, and attempts have been made by such nations to prevent wars in the future. Their leaders have met at various times, in the course of history, to discuss peace and to find a way of removing the causes of war. It is this urge that led to the creation of the United Nations, after the failure of the League of Nations, which today is doing its utmost to maintain peace between nations.

Bên cạnh đó, sự tàn phá của chiến tranh đã luôn khơi dậy lương tâm của nhiều quốc gia, và những nỗ lực nhằm ngăn chặn các cuộc chiến tranh trong tương lai đã được thực hiện bởi các quốc gia như vậy. Các nhà lãnh đạo của họ đã gặp nhau ở nhiều thời điểm trong suốt chiều dài lịch sử, để thảo luận về hòa bình và tìm cách loại bỏ những nguyên nhân gây nên chiến tranh. Chính nhờ điều này đã dẫn đến sự hình thành của Liên Hiệp Quốc, sau sự thất bại của Liên đoàn các quốc gia, hiện nay đang làm hết sức mình để duy trì hòa bình giữa các quốc gia.

But the desire peace has instead led to further wars, for peace often demands the destruction of the ambitions of those who begin wars. The wars begun by Napoleon and Hitler could be ended only by fighting further wars to destroy these men, who have been responsible for the greatest sufferings in the history of the world. Human ambition, however, is indifferent to the lessons of history. In times of wars, men seek peace; but when there is peace, there are attempts to begin wars. Once a war is begun, however, those responsible for it are crushed in the end. Yet ambitious countries and individuals are still trying to extend their power. but they are being opposed by those who love peace. Thus, wars will continue to exist, while at the same time attempts will be made to attain peace in the world.

Nhưng mong muốn hòa bình cũng đã dẫn đến cuộc chiến tranh tiếp theo đó, vì hòa bình thường đòi hỏi phải hủy diệt tham vọng của những người bắt đầu chiến tranh. Cuộc chiến bắt đầu bởi Napoleon và Hitler chỉ có thể chấm dứt bằng cách mở ra một cuộc chiến khác nhằm tiêu diệt những người đàn ông này – những người chịu trách nhiệm cho những đau khổ lớn nhất trong lịch sử thế giới. Và rồi, tham vọng của con người đã không quan tâm đến những bài học của lịch sử. Trong thời kỳ chiến tranh, con người tìm kiếm hòa bình; nhưng khi có hòa bình, thì lại có gắng để bắt đầu chiến tranh. Và có một nghịch lý là khi chiến tranh xảy ra thì những người chịu trách nhiệm cho nó lại bị nghiền nát cuối cùng.

Hơn hết, các quốc gia và cá nhân đầy tham vọng vẫn đang cố gắng để mở rộng quyền lực của họ. Nhưng họ đang bị phản đối bởi những người yêu hòa bình. Do đó, chiến tranh sẽ tiếp tục tồn tại, song hành cùng với những nổ lực duy trì hòa hình trên thế giới.

Xem toàn bộ các bài viết tiểu luận về tiếng anh : http://bit.ly/bai-viet-tieng-anh hoặc xem ở đây

Nguồn: MysTown
Vui lòng không copy dưới bất kỳ hình thức nào !


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.