Bài viết tiểu luận tiếng anh về Quyền tự do


Liberty

Quyền tự do

38975552 liberty wallpapers

Since his appearance on the earth, man has instinctively longed for liberty, an ideal which has inspired revolts and revolutions throughout the long history of the human race.

Kể từ khi xuất hiện trên trái đất, theo bản năng con người đã khao khát được tự do, một lý tưởng đã gây ra cuộc nổi dậy và cách mạng trong suốt chiều dài lịch sử của loài người.

The yearning for liberty or freedom is not restricted to man alone. Even animals, birds and all living creatures love the freedom that God has given to them. Like men, these creatures will never submit to captivity without resistance. Neither will they cease to make tenacious efforts to escape, once they are captured.

Khao khát tự do không chỉ giới hạn ở loài người. Ngay cả thú vật, chim muông và tất cả sinh vật sống đều yêu thích sự tự do mà tạo hóa đã ban cho họ. Giống như con người, những sinh vật này sẽ không bao giờ bị bắt mà không có sự phản kháng. Một khi chúng bị bắt, chúng sẽ không ngừng nỗ lực để trốn thoát.

In the early days of their existence, men were free to pursue their own affairs, within the limits of their own ability. They moved from place to place in small isolated groups and families, in search of food, which consisted of edible plants. fruits and the flesh of animals. The pursuit of the means of survival was their only occupation, and the things that restricted their freedom of movement, to some extent, were their own fears of the unknown and natural barriers such as mountains, dense forests, and rivers. These were no restraints imposed upon them by human institution and they enjoyed their liberty.

Trong những ngày đầu của sự tồn tại, con người được tự do theo đuổi công việc của mình, trong giới hạn khả năng cho phép. Họ di chuyển từ nơi này đến nơi khác trong các nhóm nhỏ và gia đình nhỏ, để tìm thức ăn, bao gồm thực vật ăn được, trái cây và thịt động vật. Việc theo đuổi phương tiện sinh tồn là công việc duy nhất của họ, và ở một mức độ nào đó, vẫn tồn tại những thứ làm hạn chế quyền tự do đi lại, là mối lo ngại về những rào cản của tự nhiên như núi rừng, rừng rậm và sông ngòi. Những điều đó không phải là do tác động của con người nên vẫn có thể xem họ được hưởng quyền tự do.

Gradually, men learned to live in communities and various institutions were established, which soon curtailed their liberty to a great extent. Rules were made for the cohesions of each community and obedience to those rules was secured by the threat of punishment. This element of compulsion imposed upon the conduct of the individuals in the community restricted the liberty of the people; but the greater security that men enjoyed in community life provided the incentive to partial sacrifices.

Dần dần, con người học cách sống trong các cộng đồng và các tổ chức khác nhau, từ đó giảm dần quyền tự do của họ đến một mức độ nào đó. Các quy tắc đã được thực hiện cho sự gắn kết của mỗi cộng đồng và việc chấp hành những quy tắc được đảm bảo bởi sự đe dọa của những hình phạt. Yếu tố bắt buộc áp đặt trên hành vi của các cá nhân trong cộng đồng đã hạn chế quyền tự do của con người; Nhưng bù lại thì an minh được thắc chặt hơn đã tạo động lực để con người hy sinh một phần sự tự do của mình.

Soon, however, conflicts developed among the various communities. The stronger one conquered the weaker one and in the contest for power and domination, hundreds of people lost their liberty completely. The enslavement and suppression of one group of people by another provided the stimulus for numerous revolts and revolutions for liberty which have not ceased till this day. Even in the same community. Sometimes, there were divisions. The rulers, who came to be known as kings, with the development of the communities into countries, were at variance with their subjects. To maintain their status and to assert their authority, kings developed their own theories of kingship, and many of them ruled in the most despotic manner. Defiance of the king’s authority was punished by death and imprisonment. What constituted defiance was decided arbitrarily by the king or his ministers, and thousands or people were deprived of their liberty.

Chẳng bao lâu, những xung đột đã phát triển giữa các cộng đồng khác nhau. Người mạnh hơn chinh phục người yếu hơn và trong quá trình tranh giành quyền lực và sự thống trị ấy, hàng trăm người đã mất tự do hoàn toàn. Nô lệ và sự đàn áp của các nhóm người đã châm ngòi cho các cuộc nổi dậy nổ ra, và các cuộc cách mạng cho quyền tự do đã không ngừng diễn ra cho đến ngày nay. Ngay cả trong cùng một cộng đồng. Đôi khi, có những sự chia rẽ. Những người cai trị, thường được biết đến như vua, với sự phát triển của cộng đồng ở các nước, là không phù hợp. Để duy trì tình trạng và khẳng định quyền lực của mình, các vị vua phát triển các lý thuyết về vương quyền, và đa số họ cai trị theo cách chuyên chế nhất. Sự phản đối quyền lực của nhà vua bị trừng trị bởi cái chết và sự giam cầm. Chính những hành động tùy tiện của nhà vua hoặc các quan đại thần đã khiến cho hàng ngàn người đã bị tước mất tự do.

Eventually, however, despotism aroused the fury of political thinkers and writers in many countries. A crusade then began against oppression and despotism, and the cry for liberty was heard everywhere. Revolutions erupted; despotic rulers were overthrown, and new rulers were compelled to rule with the consent of the people. The French Revolution of the eighteenth century is the best example of the extremity to which people were prepared to go to retain or regain their liberty, which is claimed to be the birth-right of every man.

Tuy nhiên, cuối cùng chủ nghĩa độc tài đã làm dấy lên cơn thịnh nộ của các nhà tư tưởng chính trị và nhà văn ở nhiều nước. Sau đó, một cuộc thập tự chinh đã diễn ra nhằm chống lại áp bức và chế độ chuyên quyền, và tiếng kêu của sự tự do đã vang lên ở khắp mọi nơi. Cuộc cách mạng nổ ra; chế độ chuyên chế bị lật đổ, và nhà cầm quyền mới bắt buộc phải được sự đồng ý của người dân. Cuộc cách mạng Pháp vào thế kỷ XVIII là ví dụ tốt nhất cho hành trình đấu tranh và giữ lấy lại quyền tự do của họ, ấy là quyền thừa kế của mọi người.

But liberty does not mean licence. In other words, men’s liberty of action should not be excessive. The French Revolution is, unfortunately, also the best example of how men may lose their sense of proportion and justice, in their attempts to assert their liberty. In that revolution hundreds of innocent men, women, and children lost their lives at the hands of those who took full advantage of the anarchy that then prevailed in France, to assert their liberty of action. Such actions are indeed licentious.
Nhưng tự do không có nghĩa là muốn làm gì làm. Nói cách khác, hành động tự do của con người không nên quá mức. Cuộc cách mạng Pháp không may cũng là một ví dụ điển hình về việc làm thế nào con người có thể mất đi cảm giác về công bằng trong nỗ lực khẳng định quyền tự do của họ. Trong cuộc cách mạng đó, hàng trăm người vô tội, phụ nữ và trẻ em đã hi sinh mạng sống dưới sự lãnh đạo của chế độ quân chủ để có thể chiếm ưu thế tại Pháp và khẳng định quyền tự do hành động của họ. Những hành động như thế thật là vô liêm sỉ.

Thus, it may be argued that liberty will remain the battle-cry of all the people, but those who have it should not use it to hurt or offend others or to deprive others of their liberty.

Do đó, có thể lập luận rằng tự do sẽ vẫn là tiếng kèn xung trận của tất cả mọi người, nhưng những người có nó không nên sử dụng nó để làm tổn thương hoặc xúc phạm người khác hoặc tước đi nquyền tự do của hững người khác.

Xem toàn bộ các bài viết tiểu luận về tiếng anh : http://bit.ly/bai-viet-tieng-anh hoặc xem ở đây

Nguồn: MysTown
Vui lòng không copy dưới bất kỳ hình thức nào !


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.