NodeJS, NPM, Gulp là gì ? Tìm hiểu javascript nâng cao


Node là một chương trình dùng để chạy các file javascript .

Bối cảnh : Nếu bạn đã lập trình, bạn có thể biết java cần jvm để chạy, PHP cần PHP để chạy, thì javascript cần nodejs để chạy.

Bình thường ta chỉ chạy js file trên trình duyệt (chrome, firefox), Node là một chương trình để chạy các file js trên máy tính.


Để cài đặt, bạn vào nodejs.org để tải và cài đặt. Thử node bằng lệnh
>node -v

vd: bạn tạo file javascript tên test.js có nội dung như sau:

console.log('hello ', 'world');

lưu (save) và dùng lệnh sau để chạy

>node test.js

NPM là một tool dùng để tải (download) các chương tình do người khác viết cho node

Phần hay của node là có nhiều người viết các chương trình và chia sẻ, bạn có thể tải về và sử dụng, các chương trình đó được cộng đồng đưa lên một nơi chung là npmjs và npm là một tool để tải các chương trình được chia sẻ ở npmjs về, cú pháp là

$npm install  

ví dụ cài jquery thì

$npm install jquery

Sau khi cài nodejs thì tự động đã có npm. Thử bằng lệnh

$npm -v

Note:
Bạn có thể không cần dùng npm, download về đưa vào thư mục 😉

Gulp là một ứng dụng chạy các lệnh tự động giống file .bat trên dos & window

gulp là một chương trình chuyên dùng để xử lý các file, ví dụ nối các file javascript lại với nhau
Cài đặt :

npm install --global gulp

Ví dụ đoạn code của gulp sau:

var gulp = require('gulp'); 
var print = console.log;  
gulp.task('default', function() {  print("123"); });

en js p1

Note cho người mới sử dụng :
Nếu bạn download một dự án trên mạng về và thấy file package.json thì đây là file ghi những thư viện cần thiết để chạy dự án, bạn dùng lệnh

npm install

để npm tự động cài đặt các thư viện.

Yeoman

Công cụ sinh code/file/folder theo một khuôn, dùng nó để tạo ra khung dự án cơ bản. Đỡ mất thời gian tạo/copy-paste

Grunt

Giống gulp, ra đời trước gulp


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.