Thảo luận vai trò của lực lượng cảnh sát trong xã hội – Bài viết tiểu luận


Discuss the role of the police force in society

Thảo luận vai trò của lực lượng cảnh sát trong xã hội

v3

The police force plays a vital role in the maintenance of law and order in society. It is a source of moral strength, confidence and happiness to all individuals who seek to live a good life in society.

Lực lượng cảnh sát đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì luật pháp và trật tự trong xã hội. Nó là một nguồn sức mạnh tinh thần, sự tự tin và hạnh phúc cho tất cả những ai tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp trong xã hội.

The ideal of a police force has been conceived centuries ago, when lawyers acts were committed everywhere; but it was only in the nineteenth century that effectual steps were taken to build up a strong police force in almost every country. Life, before the introduction of the police force, was indeed insecure. Violent acts such as murder were committed with impunity by cruel and reckless men. Even those who were weak and feared revenge by stronger men nevertheless found it safe sometimes to commit lesser crimes such as theft and robbery. Without the restraining influence of a powerful organization such as the police force, the passions of men were aroused easily, and lawlessness prevailed everywhere. Individuals grouped themselves together and terrorized whole villages and towns, and there were wars between rival groups. This state of affairs caused great sorrow and acute anxiety to whole communities and everyone lived in constant fear, uncertain even about his immediate future.

Lý tưởng của một lực lượng cảnh sát đã được hình thành cách đây hàng thế kỷ, khi những hành vi luật pháp được cam kết ở khắp mọi nơi; Nhưng cho đến thế kỷ XIX mới có những bước tiến hiệu quả trong việc xây dựng một lực lượng cảnh sát ở hầu hết các quốc gia. Cuộc sống, trước khi có sự ra đời của lực lượng cảnh sát, thực sự là không an toàn. Các hành động bạo lực như giết người đã bị đàn áp tàn nhẫn và thiếu thận trọng. Khi có lực lượng cảnh sát những người yếu bị ức hiếp bởi những người mạnh sẽ cảm thấy an toàn hơn, những hành vi phạm pháp như trộm cắp, cướp bóc cũng xảy ra ít hơn. Nếu không có sự khắc chế của một tổ chức mạnh mẽ như lực lượng cảnh sát thì những hành vi bạo động sẽ xảy ra một cách dễ dàng và vô pháp ở mọi nơi. Một số cá nhân tụ tập thành từng nhóm rồi khủng bố cả những làng mạc và thị trấn, và đã có những cuộc chiến tranh xảy ra giữa các nhóm cạnh tranh. Tình trạng này là nguyên nhân của nỗi đau đớn và phiền muộn của cả cộng đồng khi mà tất cả mọi người phải liên tục sống trong nỗi sợ hãi và gần như chẳng có gì là chắc chắn cho tương lai của họ.

The establishment of the police force, however, has changed the state of affairs in society. The police force has enabled the law courts, which have existed since ancient times, in certain countries even before the introduction of the police force, to function more efficiently. Criminals are apprehended and punished, with the help of the police force, to deter others from committing acts injurious to innocent citizens. Most people therefore have learned to control their criminal tendencies. The alertness of the police force in the detection of crimes has not only discouraged most people from breaking the laws of society but also compelled them to exercise restrain and self-discipline. Consequently, society as a whole is more peaceful than what it was before the establishment of the police force.

Nhưng rồi, việc thành lập lực lượng cảnh sát đã làm thay đổi tình trạng xã hội. Lực lượng cảnh sát đã giúp cho các tòa án pháp luật (cơ quan đã tồn tại từ thời cổ đại, ở một số nước thậm chí trước khi sự ra đời của lực lượng cảnh sát) có thể thực hiện chức năng của mình một cách hiệu quả hơn. Những tên tội phạm bị bắt giữ và bị trừng phạt dưới sự trợ giúp của lực lượng cảnh sát, nhằm ngăn chặn những hành vi phạm pháp, gây tổn hại tới người dân vô tội. Do đó hầu hết mọi người phải học cách kiểm soát hành vi phạm pháp của họ. Sự tinh anh của cảnh sát trong việc phát hiện tội ác đã không chỉ làm nản lòng hầu hết những người có hành vi vi phạm luật pháp mà còn buộc họ phải kiềm chế và kỷ luật tự giác. Xã hội nói chung đã trở nên bình yên hơn so với trước khi lực lượng cảnh sát được thành lập.

As the aim of the police force is to promote the welfare of society, it is constantly engaged in creating the conditions in which people can live and pursue their own affairs without interference from thoughtless individuals. The rights of every member in society are protected by the courts through the agency of the police force, which is therefore a source of inspiration and hope to all law-abiding citizens. Any interference with the rights of one citizen by another is frowned upon by the police force.

Với mục đích thúc đẩy phúc lợi xã hội, lực lượng cảnh sát không ngừng tham gia vào việc tạo điều kiện để tất cả mọi người có thể sống và tự do theo đuổi công việc của mình mà không bị can thiệp bởi các cá nhân thiếu suy nghĩ. Quyền của mọi thành viên trong xã hội được bảo vệ bởi tòa án thông qua cơ quan cảnh sát, đó là động lực và hy vọng để mọi công dân chấp hành đúng pháp luật. Bất kỳ sự tổn hại nào tới quyền công dân cũng sẽ bị cưỡng bức bởi lực lượng cảnh sát.

In their efforts to promote the welfare of society the police force extends its activities even to the remotest regions of the country. If a man is lost in a dense forest or at sea by his own fault or otherwise, members of the force do their utmost to find and bring him back to his family. Seldom do they give up their search if they are certain that the man still survives. Dedicated to the service of society, they are prepared to work under any conditions to protect a person, sometimes even at the risk of losing their own lives.

Với sự nỗ lực thúc đẩy phúc lợi xã hội, lực lượng cảnh sát đã mở rộng phạm vi hoạt động của mình đến tận những vùng xa xôi nhất của đất nước. Nếu một người bị mất tích trong rừng rậm hoặc trên biển do lỗi của họ hay do một người khác thì các thành viên của lực lượng sẽ làm hết sức mình để tìm và đưa anh ta trở lại với gia đình. Hiếm khi nào họ từ bỏ việc tìm kiếm của họ nếu họ chắc chắn rằng người đó vẫn còn sống. Riêng đối với việc phục vụ xã hội, họ sẵn sàng làm việc dưới bất kỳ điều kiện nào để bảo vệ người dân, thậm chí đôi khi còn phải đánh đổi bởi mạng sống.

The knowledge of the activities in which the police force is engaged has increased the confidence and moral strength of people in society. Even the cripple and invalid are given every protection. Thus, people today can live in greater security and happiness than they could before. Society therefore owes a great debt of gratitude to the police force.

Sự hiểu biết về các hoạt động mà lực lượng cảnh sát tham gia đã làm tăng sự tự tin và sức mạnh tinh thần của người dân trong xã hội. Ngay cả người tàn tật và mất năng lực xã hội cũng được bảo vệ. Vì vậy mà ngày nay người dân có thể sống an toàn hơn và hạnh phúc hơn so với trước đây. Có thể nói, xã hội nợ một khoản nợ lớn đối với lực lượng cảnh sát.

Xem toàn bộ các bài viết tiểu luận về tiếng anh : http://bit.ly/bai-viet-tieng-anh hoặc xem ở đây

Nguồn: MysTown
Vui lòng không copy dưới bất kỳ hình thức nào !


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.