Thảo luận về những thuận lợi và bất lợi khi có quá nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học ở nước bạn


Discuss the advantages and disadvantages of having too many university graduates in your country

Thảo luận về những thuận lợi và bất lợi khi có quá nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học ở nước bạn

anh tn 3

University education confers many benefits on the individual. It develops his intellect and broadens his outlook on life, and enables him to discriminate between the good and the bad. Thus, in the past, only those who sought to acquire these benefits proceeded to the various universities in the world. Today, however, men are usually driven to the universities by economic necessity. Few of them seek the true benefits of education, for the growing competition for positions in the various professions has made it difficult to secure proper employment without some university degrees. As a consequence, there are a large number of university graduates today in almost every country.

Giáo dục đại học mang lại nhiều lợi ích cho mỗi cá nhân. Nó phát triển trí tuệ của con người, mở rộng hiểu biết của chúng ta về cuộc sống, và cho phép chúng ta có thể phân biệt giữa cái tốt và cái xấu. Trong quá khứ, chỉ có những người muốn có được những lợi ích này mới tìm đến những trường đại học khác nhau trên thế giới. Tuy nhiên ngày nay, chúng ta thường tới các trường đại học bởi nhu cầu kinh tế. Rất ít người trong số đó tìm kiếm những lợi ích thực sự của giáo dục, vì sự cạnh tranh ngày càng tăng về các vị trí trong các ngành nghề khác nhau khiến cho việc đảm bảo việc làm phù hợp cho những người không có bằng đại học trở nên khó khăn. Kết quả là ngày càng có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp bậc đại học ở hầu hết các quốc gia.

The advantages of having too many university graduates in a country are many. In my country, for example, the presence of a large number of graduates would enable the government of my country lo find sufficient men to assume responsible positions in the various administrative departments. It would also raise the status of the country in the eyes of the world, as one with a high literacy rate. The efficiency of the administrative organs of the state would also be increased, and in time of national crises, the government could draw on the intellectual resources of the people. Even the younger generation of men would benefit from the contacts with university graduates. They would draw inspiration from the work of the graduates and themselves develop, consciously or unconsciously, some of the mental abilities of the graduates. In other words, the presence of a large number of university graduates would create an atmosphere conducive to the mental development of the younger people in the country.

Ưu điểm của việc có nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học ở một nước là rất nhiều. Chẳng hạn như ở nước tôi, sự có mặt của một số lượng lớn sinh viên tốt nghiệp sẽ giúp chính phủ của đất nước tôi dễ dàng tìm kiếm được nhân lực phù hợp để đảm nhận các vị trí khác nhau trong các bộ phận hành chính. Nó cũng sẽ nâng cao vị thế của đất nước tôi trong con mắt bạn bè thế giới với tỷ lệ người biết chữ cao. Hiệu quả của các cơ quan hành chính nhà nước cũng sẽ được tăng lên, và trong thời kỳ khủng hoảng, chính phủ còn có thể nhận được sự trợ giúp từ nguồn lực trí tuệ của nhân dân. Ngay cả thế hệ trẻ cũng sẽ được hưởng lợi từ việc có nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học. Đấy sẽ là động lực để thức đẩy giới trẻ học tập và tự phát triển, có ý thức hoặc vô thức cố găng trở thành một sinh viên tốt nghiệp đại học. Nói cách khác, sự có mặt của một số lượng lớn sinh viên tốt nghiệp đại học sẽ tạo ra một bầu không khí thuận lợi cho sự phát triển tinh thần của những người trẻ tuổi trong nước.

The various private firms and industries too would benefit from the presence of large number of university graduates in my country. It would facilitate the selection of suitable men for positions of responsibility in the firms and industries. This would contribute substantially to the progress and productivity of the business concerns.

Các công ty tư nhân và các ngành công nghiệp khác cũng sẽ được hưởng lợi từ sự có mặt của một số lượng lớn sinh viên tốt nghiệp đại học ở nước tôi. Nó sẽ tạo điều kiện cho việc lựa chọn nhân lực phù hợp cho các vị trí khác nhau trong doanh nghiệp và các ngành công nghiệp. Điều này sẽ góp phần đáng kể vào sự tiến bộ và hiệu suất kinh doanh.

There would, however, also be certain disadvantages in having too many university graduates in my country. The worst of them would be that people without university qualifications would find themselves in a precarious position. Good positions in the various professions would be closed to them. Thus, they would have to be content with humble positions and meagre incomes, Without any prospects of promotion in their respective places of work. Besides, the general drop in salary scales owing to the competition among graduates for position, would further add to the misery of those without university training, for employers would always look for university graduates, even for low positions.

Tuy nhiên, cũng có một số nhược điểm từ việc có quá nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học ở nước tôi. Điều tồi tệ nhất trong số đó là những người không có bằng cấp đại học sẽ thấy mình ở một vị trí bấp bênh. Các vị trí tốt trong các ngành nghề khác nhau sẽ không còn cơ hội đến lượt họ. Vì vậy, họ sẽ phải hài lòng với những vị trí khiêm tốn và thu nhập ít ỏi, không có bất kỳ hi vọng phát triển nào tại trong nơi làm việc. Bên cạnh đó, sự sụt giảm lương chung do sự cạnh tranh giữa các sinh viên tốt nghiệp sẽ làm tăng thêm sự đau khổ cho những người không có bằng đại học, vì các nhà tuyển dụng sẽ luôn luôn tìm kiếm những sinh viên tốt nghiệp đại học, thậm chí ở các vị trí thấp.

Another disadvantage would be that those without university degrees would be regarded as ignorant and of no consequence. They would receive little respect, unless they were wealthy. Though the university graduates may not deliberately adopt such an attitude towards them, yet they would always remain sensitive to any remarks upon their abilities. Such a situation would produce a group of disgruntle men, and there would be much unemployment among those without university education, thus giving rise to many problems in the country.

Một bất lợi khác là những người không có bằng đại học sẽ bị coi ngu dốt và không biết gì. Họ sẽ nhận được rất ít sự tôn trọng từ người khác, trừ khi họ giàu có. Mặc dù các sinh viên tốt nghiệp đại học không cố tình tỏ thái độ khinh thường nhưng họ vẫn luôn nhạy cảm với bất kỳ nhận xét nào về khả năng của họ. Tình huống như vậy sẽ tạo ra những nhóm người bất lương, và tỷ lệ người thất nghiệp do không có bằng đại học tăng cao, từ đó gây ra nhiều vấn đề trong nước.

Xem toàn bộ các bài viết tiểu luận về tiếng anh : http://bit.ly/bai-viet-tieng-anh hoặc xem ở đây

Nguồn: MysTown
Vui lòng không copy dưới bất kỳ hình thức nào !


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.