Thảo luận về quan điểm cho rằng sự khoan dung là điều cần thiết cho hòa bình và hòa hợp trong bất kỳ cộng đồng hoặc quốc gia nào


Discuss the view that tolerance is essential for peace and harmony in any community or country

Thảo luận về quan điểm cho rằng sự khoan dung là điều cần thiết cho hòa bình và hòa hợp trong bất kỳ cộng đồng hoặc quốc gia nào

forgive

The progress of any community or country depends largely on the conduct of the people who reside in it. Discontent, jealousies, prejudices, and intolerance among a few of the people can cause great damage to the whole community or country.

Sự tiến bộ của bất kỳ cộng đồng hay quốc gia nào cũng phụ thuộc phần lớn vào hành vi của những người sống trong đó. Bất mãn, ghen tuông, định kiến, và không khoan dung giữa một vài người có thể gây ra thiệt hại lớn cho toàn bộ cộng đồng hoặc đất nước.

Gregarious by nature, men hate to live in isolation. The urge for association, therefore, enables men to tolerate the views and habits of others, to great extent. Most men have come to realise that the cohesion of society cannot be secured without the exercise of tolerance on the part of its members.

Bản chất tự nhiên của con người là ghét sống trong cô lập. Chính sự đòi hỏi liên kết đó mà cho phép con người có chấp nhận được quan điểm và thói quen của người khác, ở một mức độ cao. Hầu hết chúng ta đều nhận ra được rằng sự gắn kết xã hội không thể được đảm bảo nếu không có sự khoan dung của các thành viên.

A community or country is composed of various types of people, whose psychological social an temperamental attitudes and needs are not the same. In a great number of cases, there are fundamental differences even in race, language and religion among the people. This is the result of the economic and social necessities of the modern age, which have compelled people to leave their original homes and live among people of foreign descent. These diversities in a community or country necessitate the maintenance of a tolerant attitude on the part of the people towards one another. They have to respect the cultural and social habits and beliefs of one another and refrain themselves from doing, or saying things which might offend the susceptibilities of some people. The racial and religious clashes that have occurred in various parts of the world indicate the damage that the expression of hatred and prejudice can cause in a country. Even differences in the colour of the skin can cause trouble and violence in a community, and when passions are aroused, men lose their reason and sense of proportion and indulge in the most barbaric acts. Innocent lives become the victims of insensate cruelty.

Một cộng đồng hoặc một quốc gia bao gồm nhiều loại người, có thái độ và nhu cầu về tâm lý xã hội không giống nhau. Phần lớn các trường hợp, có sự khác biệt căn bản ngay cả trong một chủng tộc, ngôn ngữ và tôn giáo. Đây là kết quả của nhu cầu kinh tế và xã hội của thời đại hiện đại, khi con người buộc phải rời bỏ nhà cửa, quê hương để di cư đến sinh sống ở vùng khác. Những điểm khác biệt trong một cộng đồng hoặc quốc gia đòi hỏi phải duy trì một thái độ khoan dung của người dân đối với nhau. Họ phải tôn trọng thói quen và niềm tin văn hoá và xã hội của người khác và không được làm hoặc nói những điều có thể làm xúc phạm, tổn tương đến người khác. Các cuộc đụng độ sắc tộc và tôn giáo đã xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới chỉ đem lại những thiệt hại mà đó là do hận thù và thành kiến gây ra. Thậm chí, ngay cả sự khác biệt về màu da cũng có thể gây ra rắc rối và bạo lực trong cộng đồng, khi niềm đam mê bị kích thích, con người bị mất lý trí và rất dễ xảy ra những hành động bạo lực. Những người dân vô tội sẽ trở thành nạn nhân của sự tàn ác vô lương tâm.

That tolerance is essential for peace and harmony in a country could be illustrated by reference to the people in Malaysia, a country in which people of various races reside. Despite cultural, racial and religious differences among themselves, the people here have lived for generations in peace and harmony. They have also helped one another in various ways at various times. It must be admitted, however, there have been a few incidents from time to time caused by communal differences in certain localities, yet they can hardly be attributed to the general uprising of the races against one another. In fact, the goodwill that prevails among the different races of people here has contributed to the development of a new nation, which has become the envy of many countries. The racial unity among the people is the main factor that has contributed to the progress of the country in all spheres of activity.

Sự khoan dung là điều cần thiết cho hòa bình và hòa hợp của một quốc gia, điều đó đã được chứng minh bởi đất nước Malaysia, nơi cư trú của nhiều dân tộc khác nhau. Mặc dù có sự khác biệt về văn hoá, chủng tộc và tôn giáo nhưng người dân, qua nhiều thế hệ vẫn sống trong hòa bình và hòa hợp. Vào những thời điểm khác nhau, họ còn giúp đỡ lẫn nhau bằng nhiều cách khác nhau. Phải thừa nhận, dù đã có một vài sự cố đã xảy ra bởi sự khác biệt xã hội trên một vài địa bàn nhất định, nhưng hầu như không thể phát triển thành những cuộc khỏi nghĩa, nổi dậy. Trên thực tế, thiện chí chiếm ưu thế trong số các chủng tộc khác nhau ở đây đã góp phần vào sự phát triển của đất nước này, vốn đã trở thành sự ghen tị của nhiều quốc gia. Sự thống nhất trong nhân dân là yếu tố chính góp phần vào sự tiến bộ của đất nước trong mọi lĩnh vực hoạt động.

Another country that deserves mention is the United States of America. The people of this country too are made up of a diversity of races and cultures. Yet, by tolerance, co-operation and goodwill among the people as a whole, it has become the richest country in the world. All this proves what could be achieved by the people of a community or country who exercise tolerance among themselves.

Một quốc gia đáng được đề cập đến nữa đó là Hoa Kỳ. Một đất nước cũng được tạo thành từ một sự đa dạng sắc tộc và đa dạng nền văn hóa. Tuy nhiên, nhờ sự khoan dung, hợp tác và thiện chí trong toàn thể người dân, Hoa Kỳ đã trở thành nước giàu nhất trên thế giới. Tất cả điều này đã chứng tỏ những gì có thể đạt được khi những thành viên trong một cộng đồng hay quốc gia sống khoan dung với nhau.

Xem toàn bộ các bài viết tiểu luận về tiếng anh : http://bit.ly/bai-viet-tieng-anh hoặc xem ở đây

Nguồn: MysTown
Vui lòng không copy dưới bất kỳ hình thức nào !


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.