Viết bài tiểu luận tiếng anh về Lòng can đảm


Courage

Lòng can đảm

Courage, like all human qualities, is an abstract thing; but it is this quality in man that has enabled him to advance against all natural obstacles through the centuries.

Sự can đảm, giống như tất cả phẩm chất của con người, là một thứ trừu tượng; Nhưng nó là phẩm chất trong con người đã cho phép chúng ta vượt ra những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống từ nhiều thế kỷ qua.

Endowed with intelligence and manual skills man’s courage, even in the early days of his existence, enabled him to accept the challenges of nature. He not only lived in the midst of wild animals but also began to domesticate many of them for his own advantage. Soon, even the most ferocious and largest of animals learnt to respect his courage. They began to avoid him as far as they could.

Được trang bị trí thông minh và kỹ năng thủ công cùng với sự can đảm của con người, ngay trong những ngày đầu của sự tồn tại, đã cho phép con người chấp nhận những thách thức của tự nhiên. Chúng ta không chỉ sống giữa những con vật hoang dã mà còn bắt đầu thuần hóa nhiều loài trong số chúng để phục vụ cho lợi ích riêng của mình. Chẳng mấy chốc, ngay cả những con vật hung dữ nhất và lớn nhất cũng đã học cách tôn trọng lòng dũng cảm của con người. Chúng bắt đầu tránh chúng ta càng xa càng tốt.

Indeed, without courage man would never be able to advance from the primitive stage. He would never try to reach the skies or explore the depths of the oceans; but impelled by courage, he left his immediate confines to defy nature, and soon made the world more hospitable and secure for himself. It is this irrespressible energy of man, aided by his courage, that has contributed to the comfort and happiness that people everywhere enjoy today.

Thật vậy, nếu không có lòng can đảm, con người sẽ không bao giờ có thể tiến lên từ giai đoạn sơ khai. Chúng ta sẽ không bao giờ cố gắng vươn tới bầu trời hay khám phá những chiều sâu của đại dương; nhưng nhờ được thúc đẩy bởi lòng dũng cảm, chúng ta đã nhanh chóng rời ranh giới của mình để thách thức tự nhiên, và chẳng mấy chốc làm cho thế giới hiền hoà và an toàn hơn cho chính chúng ta. Chính năng lực vô biên của con người cùng với sự hỗ trợ của lòng dũng đã góp phần tạo nên sự thoải mái và hạnh phúc mà mọi người ở khắp nơi được hưởng ngày nay.

Courage is therefore indispensable to almost all human activities. Men need courage to face their enemies and the uncertainties of life. They need courage to operate machinery, to fly aeroplanes, to construct tall buildings. In fact, they need courage to meet all the dangers that constantly threaten them in all their pursuits. Even to accept the responsibilities of a family requires extreme courage.

Vì vậy, lòng can đảm là điều không thể thiếu đối với hầu hết các hoạt động của con người. Chúng ta cần can đảm để đối mặt với kẻ thù và sự bấp bênh của cuộc sống. Chúng ta cần can đảm để vận hành máy móc, bay máy bay, xây dựng các tòa nhà cao tầng…Trong thực tế, chúng ta cần phải can đảm để đối đầu với tất cả những nguy hiểm liên tục đe dọa chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Ngay cả khi chấp nhận trách nhiệm của một gia đình cũng đòi hỏi có một sự can đảm.

Human courage and valour have been displayed most strikingly in all the battles that have been fought in the history of mankind. Men have fought against men with deadly weapons to protect themselves their countries, families and home. For the protection and comfort of their families, men have also faced other dangers. They have defied dangerous currents in rivers to bring food for their families by boats and rafts. They have also defied storm and battled the waves of the oceans to extract food from them.

Dũng khí và lòng can cảm của con người đã được thể hiện một cách nổi bật nhất trong tất cả các cuộc chiến trong lịch sử nhân loại. Con người đã chiến đấu chống lại kẻ thù để bảo vệ chính mình, gia đình và quê hương. Để bảo vệ gia đình của mình, con người cũng phải đối mặt với những nguy hiểm khác. Con người đã bất chấp nguy hiểm ở các con sông để mang thức ăn cho gia đình của mình bằng thuyền và bè. Con người cũng đã bất chấp mưa bão và chiến đấu với những con sóng của đại dương để tìm kiếm thức ăn.

Courage, however, does not assert itself always. The instinct of self- preservation usually impels men to seek safety in fight or concealment whenever there is a threat to personal security. It is in moments of desperation that courage asserts itself and enables one to meet all threats; and it is in such moments that men also discover their own physical strength, and other advantages of resistance. For instance, a man who is attacked by an animal will fiercely in an effort to avert tragedy to himself, and in the process discover his own strength and the advantages of using certain weapons to overpower his adversary.

Tuy nhiên lòng can đảm không tự khẳng định mình. Bản năng tự vệ thường thúc đẩy con người tìm kiếm sự an toàn trong cuộc chiến hoặc che giấu chúng cho đến khi có mối đe dọa đến bản thân. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, lòng can đảm của mỗi người sẽ được khẳng định và cho phép con người chống lại tất cả các mối đe dọa; và đó là những khoảnh khắc mà con người khám phá được sức mạnh thể chất của chính mình và những lợi thế khác của việc đấu tranh. Ví dụ, một người đàn ông khi bị tấn công bởi một con vật sẽ quyết liệt và nỗ lực để ngăn chặn thảm kịch xảy ra với chính mình; và trong quá trình khám phá sức mạnh của chính mình, ông ta sẽ tìm ra được những lợi thế của việc sử dụng vũ khí nhất định để chế ngự con vật đó.

Feelings of loyalty and devotion too have often aroused the courage of amen. A person who is devoted to his family fights tooth and nail to protect his family from destruction or extinction, whatever the consequences to himself. Similarly, a loyal servant may give his life for the protection of his master.

Cảm xúc của lòng trung thành và sự tận tâm cũng đã thường làm dấy lên sự can đảm của mỗi người. Những người thuộc gia đình sẽ sẵn sàng đánh nhau với răng và móng để bảo vệ gia đình mình khỏi nguy cơ hủy diệt hoặc tuyệt chủng, bất kể hậu quả của nó như thế nào. Tương tự như vậy, một người hầu trung thành có thể hi sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ chủ của họ.

Thus, courage is the most important quality in man. He needs it for his own advancement and to meet all the challenges of his existence.

Như vậy, lòng dũng cảm là một phẩm chất quan trọng nhất trong con người. Con người cần nó cho sự tiến bộ của mình và để chống lại tất cả những thách thức về sự tồn tại của mình.

Xem toàn bộ các bài viết tiểu luận về tiếng anh : http://bit.ly/bai-viet-tieng-anh hoặc xem ở đây

Nguồn: MysTown
Vui lòng không copy dưới bất kỳ hình thức nào !


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.