Bạn có đồng ý rằng việc nghiên cứu Toán học là điều cần thiết cho sự tiến bộ của nhân loại?

Bạn có đồng ý rằng việc nghiên cứu Toán học là điều cần thiết cho sự tiến bộ của nhân loại?


Do you agree that the study of Mathematics is essential to the progress of the human race?

Bạn có đồng ý rằng việc nghiên cứu Toán học là điều cần thiết cho sự tiến bộ của nhân loại?

Bạn có đồng ý rằng việc nghiên cứu Toán học là điều cần thiết cho sự tiến bộ của nhân loại?

Though the study of Mathematics had occupied the attention of Egyptian and Greek scholars centuries ago, yet it was only after the advent of the Industrial Revolution that the importance of the subject was fully realised by scholars and educationists everywhere. Today, Mathematics is one of the most important subjects in all the schools and universities of the world.

Mặc dù việc nghiên cứu về Toán học đã thu hút sự chú ý của các học giả Ai Cập và Hy Lạp cách đây hàng thế kỷ, nhưng chỉ sau sự ra đời của Cách mạng Công nghiệp, tầm quan trọng của vấn đề này mới được các học giả và giáo dục ở khắp nơi nhận ra. Ngày nay, Toán học là một trong những môn quan trọng nhất trong tất cả các trường học và các trường đại học trên thế giới.

Before the Industrial Revolution, men lived very simple lives. Agriculture, hunting and fishing were then their main sources of livelihood. It did not occur to them that their lives could be made more comfortable if they only exercised their mental faculties a little more and organised a system of knowledge, which we now call the Science, and applied it to practical purposes. Thus, they turned to nature for sustenance, and were satisfied with what they could acquire from nature with their skills. This simple mode of existence was, however, disturbed by the inventions of a few men, sometime in the eighteenth century, which caused people everywhere to think of new ways of improving their conditions of living. The inventions revealed new sources of comfort, and power for the production of goods. Thus, the Industrial Revolution began. More and more machines were invented for the rapid production of goods, and the study of Mathematics began to receive great encouragement, for it was realised that machines function on mathematical principles.

Trước Cách mạng Công nghiệp, con người đã sống rất đơn giản. Nông nghiệp, săn bắn và đánh bắt cá là nguồn sinh kế chính của họ. Cuộc sống hiện đại, thoải mái ngày nay sẽ không thể có được nếu con người không biết vận động trí óc một chút, hệ thống lại kiến thức (điều mà ngày nay chúng ta gọi là khoa học) và áp dụng nó vào những mục đích thực tế. Những con người xưa đã sống phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên và hài lòng với những gì họ thu hái lượm lặc được với kỹ năng của họ. Phương thức sinh tồn đơn giản này đã bị xáo trộn bởi những phát minh khoa học của một vài người vào khoảng thế kỷ XVIII, khiến mọi người khắp nơi bắt đầu nghĩ đến những cách mới để cải thiện điều kiện sống. Những phát minh này đã cho thấy điều kiện tiện nghi và sức mạnh mới để tăng cường sản xuất hàng hoá. Như thế, cuộc Cách mạng Công nghiệp bắt đầu nổ ra. Ngày càng có nhiều máy được phát minh ra để sản xuất nhanh chóng hàng hoá, và việc nghiên cứu về Toán học đã bắt đầu nhận được sự khích lệ lớn lao, vì người ta đã nhận ra rằng máy móc hoạt động dựa trên các nguyên tắc toán học.

The intensive study of Mathematics revealed its potentialities. It was soon applied not only to invent new machinery but also to explain abstruse subjects such as Physics, Logic and many others. In fact, Mathematics is now used to teach and explain almost every important subject in schools and universities. Even the construction of buildings and bridges requires a deep knowledge of Mathematics.

Các nghiên cứu chuyên sâu của Toán học cho thấy nhiều tiềm năng. Nó đã sớm được áp dụng không chỉ để phát minh ra máy móc mới mà còn để giải thích các chủ đề sâu sắc như Vật lý, Logic và nhiều thứ khác. Trên thực tế, Toán học hiện nay được sử dụng để giảng dạy và giải thích hầu hết các vấn đề quan trọng trong các trường học và trường đại học. Ngay cả việc xây dựng các tòa nhà và các cây cầu cũng đòi hỏi phải có kiến thức chuyên sâu về toán học.

The study of Mathematics has also helped to increase the mental powers of men. They are not only able to think more clearly than they could before but are also able to understand and explain many of the things which they could not understand earlier.

Nghiên cứu về Toán học cũng đã giúp tăng cường sức mạnh trí tuệ của con người. Chúng ta không chỉ có thể suy nghĩ rõ ràng hơn trước mà còn có thể hiểu và giải thích nhiều điều mà trước đây chúng ta không thể hiểu.

Sometimes, however, Mathematical principles have been applied for tragic consequences. In battles and wars, bombs and cannon-balls have been released with remarkable accuracy to destroy the enemy. This fact reveals how knowledge of Mathematics could be used to hinder human progress. But such a situation develops only when men have lost their patience and their capacity for compromise and fortunately the leaders of the world today are trying their utmost to remove the causes for war.

Tuy nhiên, đôi khi các nguyên tắc toán học đã được áp dụng để tạo nên hậu quả bi thảm. Trong những trận chiến và chiến tranh, bom và quả pháo đã được thả ra với độ chính xác cao để tiêu diệt kẻ thù. Thực tế này cho thấy kiến thức toán học còn được sử dụng để cản trở tiến bộ của con người. Nhưng tình huống như vậy chỉ phát sinh khi con người mất kiên nhẫn, mất khả năng thỏa hiệp và may mắn thay khi các nhà lãnh đạo thế giới đang cố gắng hết sức để loại bỏ các nguyên nhân gây ra chiến tranh.

In general, however, men have a natural impulse to live in peace and harmony with others, and almost every invention is aimed at promoting the welfare of the peoples of the world. Thus, the human race has benefited from the efforts of those who have made the fullest use of Mathematical principles for all their inventions. I therefore agree that the study of Mathematics is essential to the progress of the human race.

Nói chung, con người theo lẽ tự nhiên đều muốn sống trong hòa bình và hòa hợp với người khác, và hầu hết các sáng chế được đều nhằm mục đích thúc đẩy phúc lợi của các dân tộc trên thế giới. Do đó, nhân loại đã được hưởng lợi từ những nỗ lực của những người đã sử dụng đầy đủ các nguyên tắc toán học cho tất cả các phát minh của họ. Vậy nên tôi đồng ý rằng nghiên cứu Toán học là điều cần thiết cho sự tiến bộ của nhân loại.

Xem toàn bộ các bài viết tiểu luận về tiếng anh : http://bit.ly/bai-viet-tieng-anh hoặc xem ở đây

Nguồn: MysTown
Vui lòng không copy dưới bất kỳ hình thức nào !


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.