Bạn nghĩ ngôn ngữ nào đã đóng góp lớn nhất cho việc thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn giữa các dân tộc trên thế giới?

Bạn nghĩ ngôn ngữ nào đã đóng góp lớn nhất cho việc thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn giữa các dân tộc trên thế giới?


Which language do you think has made the greatest contribution to the promotion of better understanding among the peoples of the world?

Bạn nghĩ ngôn ngữ nào đã đóng góp lớn nhất cho việc thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn giữa các dân tộc trên thế giới?

Bạn nghĩ ngôn ngữ nào đã đóng góp lớn nhất cho việc thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn giữa các dân tộc trên thế giới?

The human race is divided by a multiplicity of languages, many of which have come to play an important part in the affairs of the world.

Nhân loại được chia ra bởi một sự đa dạng của các ngôn ngữ, nhiều trong số đó đã đóng vai trò quan trọng trong các vấn đề của thế giới.

A little reflection reveals that the importance of a language is associated mainly with the ideas and knowledge it contains. The more ideas a language can convey to the peoples of the world, the more it will be used by people everywhere. Thus, the language that is used most extensively is the language that makes the greatest contribution to human progress and mutual understanding between peoples.

Một sự phản ánh nhỏ cho thấy tầm quan trọng của một ngôn ngữ gắn liền với những ý tưởng và kiến thức mà nó chứa. Càng nhiều ý tưởng mà một ngôn ngữ có thể truyền đạt tới mọi người trên thế giới, nó càng được nhiều người sử dụng ở mọi nơi. Do đó, ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất là ngôn ngữ đóng góp lớn nhất cho sự tiến bộ của con người và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc.

It cannot be denied that today the most widely used language is the English language. There are few countries in which this language is not understood or used. Even the countries which preached hatred for everything English, including the English language, during their struggle for independence from British rule such as India, found it difficult to dispense with this language after they became independent. Therefore, they not only continued to use English in all spheres of public activity but also began to encourage the use and study of the English language as means of achieving national progress and unity. These efforts on the part of the various countries of the world convey an idea of the importance of the English language.

Không thể phủ nhận rằng ngày nay ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất là tiếng Anh. Có rất ít quốc gia mà ngôn ngữ này không được hiểu hay sử dụng. Ngay cả những nước thuyết giảng lòng căm thù đối với tất cả mọi thứ tiếng Anh, bao gồm cả ngôn ngữ tiếng Anh, trong cuộc đấu tranh giành độc lập khỏi ách thống trị của Anh như Ấn Độ, cũng đã thấy khó có thể từ bỏ ngôn ngữ này sau khi họ trở thành độc lập. Do đó, họ không chỉ tiếp tục sử dụng tiếng Anh trong tất cả các lĩnh vực hoạt động công đồng mà còn bắt đầu khuyến khích sử dụng và nghiên cứu tiếng Anh như là phương tiện để đạt được tiến bộ và thống nhất quốc gia. Những nỗ lực của một số quốc gia trên thế giới đã truyền đạt ý tưởng về tầm quan trọng của tiếng Anh.

It would be instructive to consider the reason for the extensive use of the English language. One of the reasons is that several countries in the world have been occupied mainly by immigrants from England such as the United States of America, Australia and New Zealand. It is therefore not surprising that the people of such countries have continued to use the English language, though they have severed their political connexions with their mother country and acquired independent status, for one cannot discard one’s language easily. Another reason is that, in the course or history, a large number of countries throughout the world came directly under British rule, where English was made the main language for administrative, commercial and all other purposes.

Đó sẽ là bài học để xem xét lý do cho việc sử dụng rộng rãi của ngôn ngữ tiếng Anh. Một trong những lý do là một số nước trên thế giới đã bị chiếm đóng chủ yếu bởi những người nhập cư từ Anh quốc như Hoa Kỳ, Úc và New Zealand. Do đó không có gì ngạc nhiên khi người dân ở các nước này tiếp tục sử dụng tiếng Anh, mặc dù họ đã cắt đứt quan hệ chính trị với đất nước mẹ và hoàn toàn độc lập, bởi vì người ta không thể loại bỏ ngôn ngữ của mình một cách dễ dàng. Một lý do khác là, trong quá trình học hoặc lịch sử, một số lượng lớn các quốc gia trên toàn thế giới đã ở dưới sự cai trị trực tiếp của nước Anh, khi đó tiếng Anh được sử dụng làm ngôn ngữ chính cho các mục đích hành chính, thương mại và cả những mục đích khác.

As the leading colonial power in the world, England has indeed exerted a profound influence on the affairs of the world, though her colonial possessions are rapidly becoming independent one after the other. Concomitantly, the English language too has come to play a leading role in international communication. Thus, many people whose native language is not English have studied English and become more conversation with English than with their own languages. This is especially true with the leaders of the people to whom English is a foreign language. As a result, the English language is used by them not only in the administration of their countries but also in all their institutions of higher learning.

Là thế lực thực dân hàng đầu trên thế giới, Anh thực sự gây ảnh hưởng sâu sắc đến các vấn đề của thế giới, mặc dù các thuộc địa của nó đang nhanh chóng trở nên độc lập. Đồng thời, tiếng Anh cũng đã đóng vai trò dẫn đầu trong truyền thông quốc tế. Vì vậy, nhiều người có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh đã phải học tiếng Anh, thậm chí có khi họ sử dụng tiếng anh còn nhiều hơn tiếng mẹ đẻ. Điều này đặc biệt đúng với các nhà lãnh đạo của những người mà tiếng Anh được xem là một ngoại ngữ. Kết quả là, tiếng Anh được sử dụng không chỉ trong việc quản lý của các nước mà còn trong tất cả các tổ chức của họ về giáo dục bậc cao.

The most important reason for the pre-eminence of the English language, however, is that it is the source of all knowledge. The Industrial Revolution that began in England and spread to other countries revealed the English genius for invention. Even the political and social institutions of England, which were affected tremendously by the Industrial Revolution, have evoked the admiration of all countries. The knowledge, ideas, experiences and profound thoughts of the English people have made a deep impression on the minds of the people of other countries. Innumerable books have been written in the English language on all branches of study, and such is the thirst of English scholars for knowledge and their desire to communicate it, that they have even translated books of great value from other language to English for the benefit of all. Writers of other nationalities too have written a great number of books in English and made a substantial contribution to the enrichment of the English language. As a result of all these efforts, the English language has become the main avenue to the greatest storehouse of information. Therefore, people everywhere have developed a special respect for the language and they continue to learn it with avidity.

Tuy nhiên, lý do quan trọng nhất cho sự nổi trội của tiếng Anh là bởi vì nó chính là nguồn gốc của tất cả các kiến ​​thức. Cách mạng công nghiệp bắt đầu ở Anh và lan sang các quốc gia khác đã cho thấy thiên tài Anh trong việc phát minh. Ngay cả các thể chế chính trị và xã hội của nước Anh, điều đã ảnh hưởng rất nhiều bởi cuộc Cách mạng Công nghiệp, đã gợi lên sự ngưỡng mộ của tất cả các nước. Kiến thức, ý tưởng, kinh nghiệm và những suy nghĩ sâu sắc của người Anh đã gây ấn tượng sâu sắc trong tâm trí của người dân các nước khác. Một số lượng lớn đến mức không thể đếm được những cuốn sách đã được viết bằng tiếng Anh ở tất cả các lĩnh vực, và đó là sự khát khao của các học giả tiếng Anh về kiến ​​thức và mong muốn truyền đạt nó, thậm chí họ đã dịch những cuốn sách có giá trị lớn từ ngôn ngữ khác sang tiếng Anh vì lợi ích của tất cả mọi người. Các nhà văn của các dân tộc khác đã viết rất nhiều sách bằng tiếng Anh và đóng góp đáng kể vào việc làm phong phú thêm tiếng Anh. Với tất cả những nỗ lực này, ngôn ngữ tiếng Anh đã trở thành Con đường chính đến kho chứa thông tin lớn nhất. Vì vậy, mọi người ở khắp nơi đã dành một sự tôn trọng đặc biệt cho ngôn ngữ này và tiếp tục học nó với một sự ngưỡng mộ.

As the English language is used so extensively it is mainly in this language that the peoples of the world communicate with and understand one another. No other language has such a wide appeal or popularity. I am therefore of the opinion that it is the English language that has made the greatest contribution to the promotion of the better understanding among the peoples of the world.

Khi tiếng Anh được sử dụng rộng rãi, thì đó là cách mà các dân tộc trên thế giới giao tiếp và hiểu nhau. Không có ngôn ngữ nào khác có sự hấp dẫn hoặc phổ biến như tiếng Anh. Do đó tôi nghĩ rằng tiếng Anh đã có những đóng góp lớn nhất cho việc thúc đẩy sự hiểu biết nhiều hơn giữa các dân tộc trên thế giới.

Xem toàn bộ các bài viết tiểu luận về tiếng anh : http://bit.ly/bai-viet-tieng-anh hoặc xem ở đây

Nguồn: MysTown
Vui lòng không copy dưới bất kỳ hình thức nào !


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  1. daddy rt for free nudes >tit> >as> >horn> >nude>>nsf> >nud> >por> >puss> >boob> >boot> >se> >f4> >ho>>xx> >b> >we> >amateu> >camgir> >webca> >sex> >d> >datin> >whor> >tee> >sna> >snapcha> >porn> >adul> >cumslu> >slu> >nake> >fuc>

    http://www.dlllejkk.edu