Sự nghiệp báo chí – Bài viết tiểu luận tiếng anh


Journalism as a career

Sự nghiệp báo chí

S%25E1%25BB%25B1%2Bnghi%25E1%25BB%2587p%2Bb%25C3%25A1o%2Bch%25C3%25AD

Almost everyone who can read and write sometimes feels the urge to write on some favourite topic. But some people love writing so much that they spend much of their time in writing something on various subjects for the sheer pleasure of writing. Such people usually become skillful writers; and if the ability to write with ease and facility was enough to achieve success in the field of journalism, many people would make journalism their career.

Hầu như tất cả mọi người có thể đọc và viết khi cảm xúc thôi thúc để viết về một số chủ đề yêu thích. Nhưng một số người thích viết nhiều đến nỗi họ dành phần lớn thời gian để viết về những chủ đề khác nhau để có được niềm vui. Những người như vậy thường rất có tiềm năng trở thành nhà văn; Và nếu có khả năng viết trôi chảy sẽ (điều kiện cần và đủ để đạt được thành công trong lĩnh vực báo chí), thì nhiều người sẽ theo đuổi sự nghiệp báo chí.

In countries like England and Japan, where there are hundreds of newspapers and journals, journalism is an attractive profession. It is a very good source or income to many. But in Malaysia there are so few newspapers and journals that journalism offers almost no prospect of success. Even in England and Japan, however, many people have failed to achieve any success in this field. To be successful in journalism, one must have many other qualities, besides the ability to write effectively. One of the most important qualities is the ability to judge what the average reader likes or dislikes. If one writes for a political journal, one should have a fair knowledge of what the readers of that journal expect from it. If one writes for a women’s journal, one should know almost instinctively what its readers prefer. Accordingly, the journalist should gather information from all possible sources for his articles and stories for publication. He may even have to distort or omit certain facts and information, which in his judgement may appear unpleasant to his readers. Further, if certain unpleasant facts have to be revealed to his readers, he has to employ words with such skill that his readers will take almost no offence. All these require great intellectual qualities.
Ở các nước như Anh và Nhật, nơi có hàng trăm tờ báo và tạp chí, báo chí là một nghề hấp dẫn. Đây là một công việc có thu nhập rất tốt cho nhiều người. Nhưng ở Malaysia có rất ít tờ báo và tạp chí nên báo chí hầu như không có triển vọng. Tuy nhiên, ngay cả ở Anh và Nhật Bản, nhiều người đã không thành công trong lĩnh vực này. Để thành công trong báo chí, người ta phải có nhiều phẩm chất khác ngoài khả năng viết tốt. Một trong những phẩm chất quan trọng nhất là khả năng phán đoán người đọc của mình thích hoặc không thích điều gì. Nếu ai viết cho một tạp chí chính trị, người đó cần phải có một sự hiểu biết hợp lý về những gì mà độc giả của tạp chí đó mong đợi từ nó. Nếu ai viết cho một tạp chí của phụ nữ, người ta nên biết về những gì bạn đọc của họ quan tâm. Theo đó, nhà báo nên thu thập thông tin từ tất cả các nguồn có thể phục vụ cho bài viết và câu chuyện xuất bản. Thậm chí đôi khi họ có thể phải bóp méo hoặc bỏ qua một số sự kiện và thông tin nhất định, mà khi xuất hiện nó có thể gây khó chịu với độc giả. Hơn nữa, với một số vấn đề nhạy cảm thì nhà báo cần phải cẩn thận trong từng lời viết ra để tránh dẫn đến hành vi phạm tội ở bạn đọc. Tất cả những điều này đòi hỏi những phẩm chất trí tuệ tuyệt vời.

Besides, to collect information, the journalist has to travel extensively and meet many people, far and near. As too much travelling involve great physical activity, the journalist has to pay sufficient attention to his health to keep himself strong. He has also to cultivate pleasing habits to meet all sorts of people. He must also he prepared to work under very unpleasant circumstances. For example, if he is working for a popular newspaper, he may have to be at the scene or a battle and risk his life to send his report to his newspaper office. All this involves great personal sacrifice.

Bên cạnh đó, để thu thập thông tin, phóng viên phải đi khắp nơi và gặp gỡ nhiều người, xa có gần có. Vì phải đi nhiều nơi nên nhà báo cần phải bảo đảm cho mình một thể chất tuyệt vời, chú ý bảo vệ sức khỏe. Nhà báo cũng nên nuôi dưỡng những thói quen dễ chịu để dễ dàng thích ứng với mọi hoàn cảnh. Họ còn phải chuẩn bị tinh thần để làm việc dưới những tình huống khó khăn. Ví dụ, nếu đang làm việc cho một tờ báo nổi tiếng, họ có thể phải đến hiện trường hoặc một cuộc chiến và mạo hiểm tính mạng để gửi báo cáo của mình đến văn phòng tờ báo của mình. Tất cả điều này liên quan đến sự hy sinh cá nhân tuyệt vời.

Finally, a good journalist should have a good grasp of the constitutional rights of the citizens of his country and the policies of his government. He should also know the laws of libel and slander. Ignorance of any or these may lead him to make unfair criticisms and disclosures which may cause serious troubles in the country. Thus, success in journalism is not easy to attain, and only a few people make it their career.

Cuối cùng, một nhà báo giỏi phải nắm rõ quyền hiến định của công dân nước mình và các chính sách của chính phủ. Họ cũng nên biết các luật về phỉ báng và vu khống. Sự thiếu hiểu biết về bất kỳ một trong những điều đó có thể dẫn đến những sai lầm nghiệm trọng, gây thiệt hại cho một người, một vài người hoặc thậm chí là cả một đất nước. Do đó, thành công trong báo chí không phải là dễ dàng để đạt được, và chỉ có một vài người có thể chạm đích vinh quang trong sự nghiêp của mình.

Xem toàn bộ các bài viết tiểu luận về tiếng anh : http://bit.ly/bai-viet-tieng-anh hoặc xem ở đây

Nguồn: MysTown
Vui lòng không copy dưới bất kỳ hình thức nào !


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.