Bài viết tiếng anh Giá trị của giáo dục

Bài viết tiếng anh Giá trị của giáo dục


The value of education

Giá trị của giáo dục

Briefly, education means the acquisition of knowledge and abilities, and the development of one’s character and mental powers by systematic training and instruction. Education is therefore of great value to any person.


Nói ngắn gọn, giáo dục có nghĩa là việc tiếp thu kiến thức và năng lực, và sự phát triển của nhân cách và trí tuệ bằng cách huấn luyện có hệ thống và hướng dẫn. Do đó giáo dục có giá trị lớn đối với bất kỳ người nào.

It has been realized that a person without education is deprived of many benefits. He not only lacks the knowledge of human affairs but also the ability to appreciate the value of many of the things that concern his own welfare. Thus, he is not able to contribute his full share to the progress of society and the world. Neither is he able to develop his personality to the fullest extent.

Người ta đã nhận ra rằng một người không có học vấn bị tước đoạt nhiều lợi ích. Họ không chỉ thiếu hiểu biết về nhân quyền mà còn không có khả năng đánh giá giá trị của nhiều thứ liên quan đến phúc lợi của chính mình. Vì vậy, họ không thể đóng góp đầy đủ vào sự tiến bộ của xã hội và thế giới. Họ cũng không thể phát triển nhân cách của mình đến mức độ đầy đủ nhất.

One of the greatest benefits of education is that it helps a person to understand the position that he occupies in society. It helps him to speak and conduct himself with confidence and dignity which earn him the respect and admiration of others. Thus, he occupies an important position in society, and people look up to him as their leader.

Một trong những lợi ích lớn nhất của giáo dục là giúp một người hiểu được vị trí của mình trong xã hội. Nó giúp họ nói năng và hành xử một cách tự tin, có được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của người khác. Nhờ đó, họ chiếm một vị trí quan trọng trong xã hội, và mọi người sẽ nhìn họ như là lãnh đạo của mình.

Another benefit of education today is that it helps one to secure lucrative employment. In the world of today, almost every kind of employment requires some understanding of a few basic principles of science, mathematics, economics, engineering, accountancy or some other subjects on the part of the worker. Thus, the better education a person has better prospects he has of securing attractive positions in the various professions.

Một lợi ích khác của giáo dục hiện nay là nó giúp người ta có thể bảo đảm công ăn việc làm béo bở. Trên thế giới ngày nay, hầu hết các công việc đều đòi hỏi sự hiểu biết về một số nguyên tắc cơ bản của khoa học, toán học, kinh tế, kỹ thuật, kế toán hoặc một số chủ đề khác của người lao động. Do đó, một người được giáo dục tốt hơn sẽ có triển vọng tốt hơn cho những vị trí hấp dẫn trong các ngành nghề khác nhau.

Finally, education makes a person sympathetic and considerate towards others. He is helpful to those who need his advice and guidance, and is not critical of those who commit offences or mistakes out of ignorance or necessity. Further, he does not like to hurt the feelings of others. Even if he is extremely provoked, he tries to express his displeasure or anger in words which give the slightest offence to others and yet express his outraged feelings adequately.

Cuối cùng, giáo dục làm cho một người biết cảm thông và quan tâm với người khác. Anh ta rất hữu ích cho những người cần lời khuyên và hướng dẫn của anh ta, và không phê bình những người vô tình phạm tội hay mắc phải lỗi lầm. Hơn nữa, họ không muốn làm tổn thương cảm xúc của người khác. Ngay cả khi anh ấy bị kích động cực kỳ, anh ấy cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình bằng những lời nói khéo léo và dễ nghe hơn.

As a result of all these qualities that a person acquires through education, he becomes a very pleasant person to associate with. He thus lives a fuller life in socially.

Thông qua việc giáo dục, con người sẽ có được những phẩm chất quý báu, họ sẽ trở nên gần gũi hơn với những người xung quanh. Điều đó khiến cho cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn.

Xem toàn bộ các bài viết tiểu luận về tiếng anh : http://bit.ly/bai-viet-tieng-anh hoặc xem ở đây

Nguồn: MysTown
Vui lòng không copy dưới bất kỳ hình thức nào !


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  1. Asking questions are genuinely good thing if you are notunderstanding anything totally, however this paragraph provides pleasant understanding yet.

    http://www.dlllejkk.edu