Bài viết tiếng anh Mô tả kỳ nghỉ gần đây nhất của bạn

Bài viết tiếng anh Mô tả kỳ nghỉ gần đây nhất của bạn


Describe your last holiday

Mô tả kỳ nghỉ gần đây nhất của bạn

Bài viết tiếng anh Mô tả kỳ nghỉ gần đây nhất của bạn

During my last school holidays. I spent a few days at my cousin’s house at Morib, a well-known sea resort. I shall never forget that visit.

Trong những ngày nghỉ học cuối cùng của tôi. Tôi đã dành một vài ngày tại nhà anh họ của tôi ở Morib, một khu nghỉ mát biển nổi tiếng. Tôi sẽ không bao giờ quên chuyến thăm đó.

On the day I arrived at Morib, my cousin told me that he would do to make my stay there a very interesting one. He said that he would first make a raft to use it in the sea. Then he would buy fishing net to catch some fish in the shallow waters near the coast. When I heard all this, I was very delighted because it was for these reasons that I had decided to visit my cousin. We then walked up to the beach which is near his house.

Vào ngày tôi đến Morib, anh họ của tôi đã nói với tôi rằng anh ấy sẽ khiến tôi cảm thấy thú vị khi ở đó. Anh ấy đã nói rằng đầu tiền anh ấy sẽ làm một chiếc bè để chúng tôi sử dụng trong biển. Sau đó, anh ấy sẽ mua lưới cá để bắt một số loài cá ở những vùng nước cạn gần bờ biển. Khi tôi nghe tất cả điều này, tôi đã rất vui mừng vì đó là tất cả những điều tôi muốn trải nghiệm khi quyết định đến thăm anh họ của mình. Sau đó chúng tôi đã đi đến bãi biển gần nhà mình.

While we were there, sometime in the evening, the sea looked extremely beautiful. I saw the islands and hills in the distance, the birds in the air, and a few boys and girls playing on the beach… I also saw some fishermen coming out of the water with their catch. All this was indeed very interesting to look at.

Trong những ngày ở đó, đôi khi vào buổi tối, biển trông rất đẹp. Tôi đã nhìn thấy những hòn đảo và ngọn đồi ở xa, những con chim bay lượn trên không, rồi một vài chàng trai và cô gái đang chơi đùa trên bãi biển…. Tôi cũng đã thấy một số ngư dân đi ra khơi để đánh bắt. Tất cả điều tôi đã trông thấy thật sự rất thú vị.

On the next day, my cousin and I collected some tree trunks from the forest nearby. As my cousin’s house is close to the sea, we decided to make the raft on the beach itself. It took us almost the whole morning to make the raft. We then had our lunch and went to Banting, the nearest town, to buy fishing net.

Vào ngày hôm sau, anh họ và tôi đã thu thập một số thân cây trong rừng gần đó. Bởi vì nhà của anh họ tôi ở gần biển nên chúng tôi đã quyết định tự làm bè trên bãi biển. Chúng tôi đã mất gần cả buổi sáng để làm bè. Sau bữa ăn trưa, chúng tôi đã đi đến Banting, thị trấn gần nhất để mua lưới đánh cá.

In the evening we put the ran on the sea. The water was still high, but the raft floated quite well. My cousin and I sat on it and began to row it by using the oars that we had made ourselves. We felt very happy indeed and continued to row it. We remained on it for a long time, but as it was already getting dark we did not go far. We returned to the shore and tied the raft to a tree.

Vào buổi tối, chúng tôi đã đặt bè trên biển. Nước vẫn còn cao, nhưng bè trôi nổi khá tốt. Anh họ và tôi ngồi trên nó và bắt đầu chèo bằng những cây sồi mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. Chúng tôi cảm thấy rất vui vẻ và tiếp tục chèo. Chúng tôi đã ở trên bè trong một thời gian dài, nhưng trời đã trở nên tối tăm nên chúng tôi đã không đi xa. Chúng tôi đã trở lại bờ và buộc bè vào một cái cây.

On the next day, we went out to catch some crabs and fish. We used the net that we had bought and caught a lot of fish. Then, we had our lunch and went out again on the ran. We continued to row it as far as we could. It was really a pleasure to be away from the shore. The sea was calm and we could row with ease. Especially, my cousin told me many interesting things about Morib. We then returned to the shore.

Vào ngày hôm sau, chúng tôi đã đi ra khơi để đánh bắt. Chúng tôi dùng lưới mà chúng tôi mua và bắt được rất nhiều cá. Sau bữa ăn trưa tại nhà, chúng tôi lại ra khơi lần nữa trên chiếc bề của mình. Chúng tôi đã cố chèo càng nhiều càng tốt. Được ra khỏi bỏ với chiếc bè tự làm thực sự là một niềm vui. Biển đã trở nên tĩnh lặng hơn nên chúng tôi có thể chèo bè dễ dàng hơn. Đặc biệt, anh họ đã kể cho tôi nghe rất nhiều điều thú vị về Morib. Sau đó chúng tôi đã trở lại bờ.

In this way, I spent my holidays happily at Morib, a place I shall never forget.

Bằng cách này, tôi đã dành kỳ nghỉ của mình một cách vui vẻ tại Morib, một nơi tôi sẽ không bao giờ quên.

Xem toàn bộ các bài viết tiểu luận về tiếng anh : http://bit.ly/bai-viet-tieng-anh hoặc xem ở đây

Nguồn: MysTown
Vui lòng không copy dưới bất kỳ hình thức nào !


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  1. I think you have remarked some very interesting points, thank youfor the post.Feel free to surf to my website … http://extrastrengthcbd.org/

    http://www.dlllejkk.edu