Bài viết tiếng anh Môn học yêu thích nhất của tôi


My most favorite subject

Môn học yêu thích nhất của tôi

KODT9qZ

My most favourite subject is English which is today one of the most important languages in the world. It is spoken and understood in all parts of the earth.

Môn học yêu thích nhất của tôi là tiếng anh, một trong những ngôn ngữ quan trọng nhất trên thế giới. Nó được nói và hiểu ở mọi nơi trên trái đất.

English has become an international language for a variety of reasons. One of the most important of them is that the English people have been well-known for their knowledge of science medicine, engineering, government and all other matters that are useful for the progress of the human race. It is because of the scientists of England that the motor- engine has become the most important machine in the world today.

Tiếng Anh đã trở thành một ngôn ngữ quốc tế vì nhiều lý do. Một trong những lý do quan trọng nhất đó là người Anh đã nổi tiếng về kiến thức về y khoa, kỹ thuật, chính trị và tất cả các vấn đề khác hữu ích cho sự tiến bộ của nhân loại. Đó là vì các nhà khoa học của Anh Quốc cho rằng động cơ đã trở thành chiếc máy quan trọng nhất trên thế giới hiện nay.

In the same way, English scholar have studied the past and discovered many things of great value to the peoples of the world. Some of the things which were useful to men in the early days were later forgotten by others. Such things are now again being used, owing to the work of English scholars.

Cũng theo cách đó, học giả người Anh đã nghiên cứu quá khứ và khám phá nhiều điều có giá trị lớn đối với con người trên toàn thế giới. Một trong những điều đã rất hữu ích trong những ngày đầu sau đó đã bị lãng quên. Những thứ như vậy hiện nay một lần nữa được sử dụng, do công việc của các học giả tiếng Anh.

The insatiable thirst for knowledge of the English scholars has contributed to the progress of man in almost all fields of his activity. Thousands of books have been written by such scholars on almost every subject that one can think of. Thus, people whose native tongue is not English have learnt English with great interest as a means of acquiring knowledge of all human affairs.

Sự tìm kiếm không ngừng nghỉ về kiến thức của các học giả Anh đã góp phần vào sự tiến bộ của con người trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động của ông. Hàng ngàn cuốn sách đã được viết bởi các học giả trên hầu hết mọi chủ đề mà họ có thể nghĩ đến. Do đó, những người có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh đã phải học tiếng Anh như một phương tiện để thu thập kiến thức về những vấn đề mà họ quan tâm.

As a result of this interest English is used almost everywhere in the world. It is used in all the important meetings and conferences and debates such as in United Nation. It is also used in all the leading universities in the world and in international trade and commerce. As it is used so widely, English has indeed become a very rich language. People of all the countries of the world have contributed new ideas and thoughts to this language.

Kết quả của sự quan tâm này là tiếng Anh được sử dụng hầu như ở khắp mọi nơi trên thế giới. Nó được sử dụng trong tất cả các cuộc họp quan trọng, các hội nghị và các cuộc thảo luận như ở Liên Hiệp Quốc. Nó cũng được sử dụng trong tất cả các trường đại học hàng đầu trên thế giới, trong thương mại quốc tế và thương mại. Chính vì được sử dụng rất rộng rãi nên tiếng Anh đã thực sự trở thành một ngôn ngữ rất phong phú. Mọi người ở tất cả các quốc gia trên thế giới đã đóng góp ý tưởng và suy nghĩ mới cho ngôn ngữ này.

Thus, more and more new words are being coined to make this language more and more useful tor the communication of ideas and information among the peoples of the world. It is for all these reasons that I like to study the English language.

Do đó, ngày càng có nhiều từ mới đang được đặt ra để làm cho ngôn ngữ này ngày càng hữu ích trong việc truyền tải ý tưởng và thông tin giữa các dân tộc trên thế giới. Đó là tất cả những lý do mà tôi muốn học tiếng Anh.

Xem toàn bộ các bài viết tiểu luận về tiếng anh : http://bit.ly/bai-viet-tieng-anh hoặc xem ở đây

Nguồn: MysTown
Vui lòng không copy dưới bất kỳ hình thức nào !


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.