Bài viết tiếng anh Nước thì quan trọng đối với tất cả các sinh vật sống. Bạn đồng ý hay không? Đưa ra lý do của bạn.

Bài viết tiếng anh Nước thì quan trọng đối với tất cả các sinh vật sống. Bạn đồng ý hay không? Đưa ra lý do của bạn.


Water is important for all living things. Do you agree or disagree? Give your reasons.

Bài viết tiếng anh Nước thì quan trọng đối với tất cả các sinh vật sống. Bạn đồng ý hay không? Đưa ra lý do của bạn.

Without water no living thing on the earth could survive. We need water to quench our thirst. Water our lands to grow crops or to keep the animals and fowls in our homes alive. Even the plants and insects in all parts in the world need water to live.


Không có nước thì sẽ không có bất kỳ sự sống nào trên trái đất có thể tồn tại. Chúng ta cần nước để làm dịu cơn khát của chúng ta. Cung cấp nước cho đất để cây trồng có thể phát triển hoặc để giữ cho động vật và gia cầm có thể sống. Thậm chí cây cối và côn trùng ở mọi nơi trên thế giới cũng cần nước để sống

We also need water to produce electricity and to carry our goods or trade. Electricity is very important for our comforts today. Almost everything that we use in our homes today depends on the use of electricity. In the same way, water also helps to transport many or the goods that we need for our homes. Ships, rafts and boats carry many things from distant lands and help to exchange goods between one country and another. Transport by water is easier and cheaper than by air or land.

Chúng ta cũng cần nước để sản xuất điện năng và để vận chuyển hàng hoá hoặc thương mại. Điện năng là nguồn nhiên liệu rất quan trọng đối với những tiện ích của chúng ta ngày nay. Gần như tất cả mọi thứ mà chúng ta sử dụng trong nhà ngày nay đều phụ thuộc vào điện năng. Cũng như vậy, nước giúp vận chuyển nhiều thứ, trong đó có cả hàng hóa tiêu dùng hằng ngày. Tàu, bè và thuyền chở các nhiều thứ từ những vùng đất xa xôi và giúp trao đổi hàng hoá giữa một quốc gia với các nước khác. Vận chuyển bằng đường thủy dễ dàng và có chi phí rẻ hơn so với đường hàng không hoặc đường bộ.

But water has also caused much sorrow and hardship in all parts of the world floods and heavy rains have destroyed crops, lives and property through the centuries and caused much sorrow everywhere.

Nhưng nước cũng đã gây ra nhiều đau khổ và khó khăn ở khắp mọi nơi trên thế giới với những trận lũ lụt và những cơn mưa lớn, phá hủy mùa màng, tàn phá cuộc sống và tài sản qua nhiều thế kỷ và gây ra đau thương ở khắp mọi nơi.

Yet, water is so important that all living things, including the tiniest of creatures, will continue to struggle to get it whenever or wherever they can.

Tuy là như vậy, nhưng nước vẫn rất quan trọng với tất cả các sinh vật sống, bao gồm cả những sinh vật nhỏ bé nhất, vì thế cuộc đấu trạnh để có nguồn nước vẫn sẽ tiếp tục diễn ra bất cứ khi nào hay bất cứ nơi nào có thể.

Xem toàn bộ các bài viết tiểu luận về tiếng anh : http://bit.ly/bai-viet-tieng-anh hoặc xem ở đây

Nguồn: MysTown
Vui lòng không copy dưới bất kỳ hình thức nào !


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  1. When some one searches for his necessary thing, therefore he/she needs to be available that in detail, therefore that thing is maintained overhere.

    http://www.dlllejkk.edu