Bài viết tiếng anh Tầm quan trọng của việc đọc báo


The importance of reading newspapers

Tầm quan trọng của việc đọc báo

O5DU4sM

As the name suggests newspapers are a source of news and information. In several respects they are also a medium of communication among the peoples of the world.

Như tựa đề trên đã nói, báo chí là một nguồn tin tức và thông tin. Trong một vài khía cạnh, chúng cũng là phương tiện truyền thông giữa các dân tộc trên thế giới.

Today there are hundreds of newspapers all over the world. Everywhere there is a keen desire to learn more and more about the affairs of the world. This is partly the result of the spread of education which sharpens one’s curiosity to learn about distant lands.

Ngày nay có hàng trăm tờ báo trên khắp thế giới. Ở bất kì nơi nào người ta cũng có một mong muốn, quan tâm và tìm hiểu ngày càng nhiều hơn nữa về các vấn đề của thế giới. Điều này một phần là kết quả của sự lan truyền của giáo dục, nó làm rõ nét hơn về sự tò mò của một người để tìm hiểu về các vùng đất xa xôi.

As a source of news: the newspaper is almost indispensable to those whose thirst for knowledge is insatiable. They contain news on events in distant corners of the earth. Information about such events arrives almost immediately. As a result. people everywhere are informed about the most important events in the world verỵ quickly and almost all the same time. For example, if a war breaks out in one part of the world today , the people in the other parts will certainly come to know about it tomorrow. As a result, all the countries of the world are able to do something quickly to help those who have suffered because of the war or to persuade the countries at war to cease fighting.

Là nguồn cung cấp tin tức: báo chí là gần như không thể thiếu đối với những người khao khát kiến thức. Chúng chứa tin tức về các sự kiện ở những vùng đất xa xôi của trái đất. Thông tin về các sự kiện như vậy đến gần như ngay lập tức. Kết quả là. mọi người ở khắp nơi đều được thông báo về những sự kiện quan trọng nhất trên thế giới với tốc độ nhanh chóng và gần như cùng lúc. Ví dụ, ngày nay nếu một cuộc chiến nổ ra ở bất kì khu vực nào thì người dân ở các nơi khác chắc chắn sẽ biết về nó vào ngày mai. Và như thế, tất cả các nước trên thế giới có thể góp phần làm điều gì đó nhanh chóng để giúp đỡ những người đã phải chịu đựng vì cuộc chiến tranh hoặc thuyết phục các nước đang chiến tranh chấm dứt cuộc chiến của họ.

Newspapers also play an important part in keeping the peoples of the world informed about the troubles that might arise in the future, if nothing is done to prevent them from happening. For example, if a dispute arises between two countries for any reason: the newspapers can keep the peoples of the world informed about what might happen if nothing is done to persuade the two countries to resolve their differences peacefully. In this way many wars have been avoided because of the intervention of some countries in the disputes of many countries which were given prominences in newspapers.

Báo chí cũng đóng một phần quan trọng trong việc cảnh báo cho tất cả mọi người trên khắp thế giới về những rắc rối có thể xảy ra trong tương lại nếu nó không được ngăn chặn. Ví dụ, nếu xảy ra tranh chấp giữa hai nước vì bất kì lý do gì, báo chí có thể cảnh báo cho các nước trên thế giới về những nguy cơ có thể xảy ra nếu tranh chấp không được giải quyết trong hòa bình. Bằng cách này, thế giới sẽ tránh được nhiều cuộc chiến tranh vì sự can thiệp của một số quốc gia.

When all this is considered, we feel that there is some silent communication among countries through the medium of newspapers for the common benefit of the countries of the world.

Khi xem xét tất cả điều này, chúng ta sẽ cảm thấy có một số giao tiếp ngầm giữa các nước thông qua báo chí vì lợi ích chung của các nước trên thế giới.

Further, constant reading of newspapers improves one’s outlook on life and makes one a more reasonable person. The importance of the newspaper is therefore obvious.

Hơn nữa, việc đọc báo thường xuyên sẽ giúp cải thiện quan điểm sống của mỗi người và làm cho họ sống tốt hơn. Tầm quan trọng của báo chí vì thế mà trở nên rất hiển nhiên.

Xem toàn bộ các bài viết tiểu luận về tiếng anh : http://bit.ly/bai-viet-tieng-anh hoặc xem ở đây

Nguồn: MysTown
Vui lòng không copy dưới bất kỳ hình thức nào !


Bài viết được tham gia tư vấn bởi Etest.edu.vn xem thêm các bài viết khác của chúng tôi tại đây:


https://etest.edu.vn/luyen-thi-ielts-o-dau-tot-nhat-tai-tphcm/
https://etest.edu.vn/top-10-trung-tam-luyen-thi-ielts/
https://etest.edu.vn/hoc-phi-mot-khoa-hoc-ielts/
https://etest.edu.vn/yeu-cau-nhap-hoc-cua-dai-hoc-harvard/
https://etest.edu.vn/lo-trinh-hoc-va-luyen-thi-ielts-5-0-cap-toc/Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.