Bài viết tiếng anh Thảo luận về vai trò của khoa học trong việc thúc đẩy súc khỏe cộng đồng trong hàng trăm năm qua

Bài viết tiếng anh Thảo luận về vai trò của khoa học trong việc thúc đẩy súc khỏe cộng đồng trong hàng trăm năm qua


Discuss the part played by science in the promotion of public health during the last hundreds years.

Thảo luận về vai trò của khoa học trong việc thúc đẩy súc khỏe cộng đồng trong hàng trăm năm qua

Bài viết tiếng anh Thảo luận về vai trò của khoa học trong việc thúc đẩy súc khỏe cộng đồng trong hàng trăm năm qua

One of the most striking features of the present century is the progress of science and its effects on almost every aspect of social life. Building on the foundations laid by their precedessors the scientists of today are carrying their investigation into ever widening fields of knowledge.


Một trong những điểm nổi bật nhất của thế kỷ này là sự tiến bộ của khoa học và những ảnh hưởng của nó đối với hầu hết mọi khía cạnh của đời sống xã hội. Trên cơ sở nền tảng mà những người đi trước đặt ra, các nhà khoa học ngày nay đang tiến hành nghiên cứu sâu hơn trong các lĩnh vực.

The contribution of science to the promotion of public health in the last hundred years has indeed been tremendous. The unceasing work and experiments of scientists during this time have led to numerous discoveries and removed many misconceptions that many people had before, regarding health illness. The causes of many of the diseases have become generally known. Indeed, many of the facts relating to public health, which are now regarded as common knowledge, were unknown even to the doctors of those days. The fact that germs were the cause of most of the common diseases was not realised by doctors of high repute in the not very distant past. Today, however, even a pupil of a primary school has some knowledge of the destruction that germs can cause. The discovery of germs has indeed revolutionised all medical concepts of disease and illness: everywhere people have come to realise the importance of cleanliness in the prevention of disease.

Sự đóng góp của khoa học vào việc thúc đẩy sức khoẻ cộng đồng trong vòng 100 năm qua thực sự đã trở nên to lớn. Sự làm việc và nghiên cứu không ngừng nghỉ của các nhà khoa học trong thời gian này đã dẫn tới nhiều khám phá quan trọng và loại bỏ nhiều quan niệm sai lầm trước đó liên quan đến bệnh tật. Nguyên nhân của nhiều căn bệnh đã được xác định rõ ràng. Thực sự thì một số các bác sĩ lúc bấy giờ còn không biết đến những kiến thức thường thức về sức khỏe cộng đồng. Thực tế là vi trùng là nguyên nhân của hầu hết các bệnh thông thường, điều mà thậm chí các bác sĩ giỏi trước đây đã không nhận ra. Tuy nhiên, ngày nay thì ngay cả một học sinh tiểu học cũng đã có một số kiến thức về sự phá hủy mà vi trùng có thể gây ra. Việc phát hiện ra vi trùng đã thực sự cách mạng hóa tất cả các khái niệm y học về bệnh tật: ở khắp mọi nơi, người ta đã nhận ra tầm quan trọng của vệ sinh trong công tác phòng chống bệnh tật.

The researchers or scientists of all countries have also revealed other secrets. It is now known that illness and diseases can be caused by other living creatures also, such as flies, insects and even birds, animals and human beings. Their discoveries have contributed to the progress of medical science. Today, people in all parts of the world are doing their utmost to destroy the creatures that carry diseases. At the same time, however, scientists have also discovered that certain animals and creatures could provide some cure for a variety of diseases that are dangerous to human beings. Even the curative value of certain plants has been discovered.

Các nhà nghiên cứu và các nhà khoa học của tất cả các quốc gia cũng đã tiết lộ những bí mật khác. Ngày nay, người ta biết rằng bệnh tật có thể do các sinh vật khác nhau gây ra, chẳng hạn như ruồi, côn trùng và thậm chí chim, động vật hay con người. Khám phá của họ đã góp phần vào sự tiến bộ của y tế. Ngày nay, người dân ở khắp mọi nơi trên thế giới đang làm hết sức mình để tiêu diệt các sinh vật mắc bệnh. Tuy nhiên, cùng lúc đó, các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng một số động vật và các sinh vật nhất định có thể hỗ trợ chữa một loạt các bệnh nguy hiểm cho con người. Ngay cả giá trị chữa bệnh của một số loại thực vật nhất định cũng đã được phát hiện.

An important result of the discoveries of scientists has been that, they have also found the cure of almost every disease. It is a practice of the scientists to work for the discovery of a cure as soon as they have discovered the causes of a certain disease. This service of the scientists has promoted the welfare of the human race. In this field of research, scientists make no distinction between races. Whatever they discover is used for the advantage of men everywhere. The progress of humanity is their main aim.

Một kết quả quan trọng của quá trình nỗ lực nghiên cứu các nhà khoa học là tìm thấy các phương thức chữa hầu hết các bệnh. Một thực tế là các nhà khoa học luôn không ngừng tìm kiếm phương pháp chữa bệnh ngay khi họ đã phát hiện ra nguyên nhân của một căn bệnh nhất định. Việc làm này của các nhà khoa học đã thúc đẩy phúc lợi của loài người. Trong lĩnh vực nghiên cứu, các nhà khoa học không phân biệt chủng tộc. Bất cứ điều gì họ phát hiện đều được sử dụng cho lợi ích của loài người ở khắp mọi nơi. Sự tiến bộ của nhân loại là mục tiêu chính của họ.

The work of medical scientists also reduced pain to great extent. In the past operations were performed on individuals in a very crude manner. Amputation was a very painful affair. Today, however. the whole body of a man could be cut open without his feeling any pain by the use of chloroform. In this way science has relieved the misery of men tremendously.

Công việc của các nhà khoa học y khoa cũng đã làm giảm những cơn đau đớn. Các ca phẫu thuật trước đây đã được thực hiện trên cơ thể người một cách rất thô sơ. Cắt cụt là một việc rất đau đớn. Tuy nhiên, ngày nay, toàn bộ thân thể của một con người có thể bị mổ xẻ mà không cảm thấy đau nhờ vào việc sử dụng chloroform. Bằng cách này khoa học đã giải tỏa đau đớn của con người rất nhiều.

Another very important discovery has been that, water, without which life cannot exist, sometimes contains the elements of destruction as well. impure water could spread disease and death at tremendous speed. This knowledge has led people in all parts of the world to use only pure water tor all domestic and other purposes. Water is considered so important a factor in public health that all the governments of the world control its use for drinking purposes. All these discoveries have indeed promoted public health during the last hundred years.

Một phát hiện quan trọng khác đó là nước, không có nước thì không thể tồn tại, nhưng thỉnh thoảng nước cũng chứa đựng các yếu tố phá hủy. Nước không tinh khiết có thể làm lây lan bệnh tật và tử vong với tốc độ nhanh chóng. Sự hiểu biết này đã khiến người dân ở tất cả các nơi trên thế giới sử dụng nước tinh khiết cho tất cả các mục đích. Nước được coi là một yếu tố rất quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng, chính vì thế mà tất cả các chính phủ trên thế giới đều kiểm soát việc sử dụng nó cho mục đích uống. Tất cả những khám phá này thực sự đã thúc đẩy sức khoẻ cộng đồng trong suốt trăm năm qua.

Xem toàn bộ các bài viết tiểu luận về tiếng anh : http://bit.ly/bai-viet-tieng-anh hoặc xem ở đây

Nguồn: MysTown
Vui lòng không copy dưới bất kỳ hình thức nào !


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.