SCP-245 – SCP-RPG

SCP-245 – SCP-RPG


SCP-245 – SCP-RPG


Xếp loại: Safe

SCP-245 – SCP-RPG

Thủ tục kiểm soát đặc biệt: Các bản sao của SCP-245-1 sẽ được lưu giữ trên các máy tính có khe hở. Những máy tính này được được đặt bên trong cánh lưu giữ giá trị cao của Khu-88. Các lần lặp riêng rẽ của SCP-245-1 phải được theo dõi và hoàn thành thường xuyên để đảm bảo tiếp tục kiểm soát.

Những thay đổi lớn đến thế giới trong game SCP-245-1 sẽ được báo cáo với người đứng đầu dự án của SCP-245. Trong mọi trường hợp không được tiết lộ mật khẩu chính của SCP-245-1 cho bất kì thực thể nào gặp được trong SCP-245-1.

Mô tả: Vui lòng xem SCP-245-1.zip ( http://www.scp-wiki.net/local–files/scp-245/SCP-245-1.zip ) để biết thông tin liên quan đến SCP-245.
———————————————————————————————–
Chú ý: SCP-245-1 chỉ chạy trên hệ thống sử dụng OSCP hoặc hệ điều hành Windows.
———————————————————————————————–

Tác giả: Doctor Cimmerian ( http://www.scp-wiki.net/scp-245 )
Văn bản được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 ( http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ )

* Lưu ý từ người dịch: Các hệ điều hành nhân Linux như Ubuntu nếu có cài Wine vào thì cũng chạy được game này nhá PACMAN:v


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.