Cách mà binance phân phối đồng GAS cho các chủ sở hữu đồng NEO trên sàn

Cách mà binance phân phối đồng GAS cho các chủ sở hữu đồng NEO trên sàn


Cách mà binance phân phối GAS cho các chủ sở hữu đồng NEO


Cách mà binance phân phối đồng GAS cho các chủ sở hữu đồng NEO trên sàn

Tất cả các chủ sở hữu NEO trên Binance sẽ nhận được GAS hàng tháng. Chi tiêt cách thực hiện như sau.

Thống kê

Số GAS được phân phối = Tổng số GAS sẽ được phân phối * Vị trí của người sở hữu NEO (lấy 8 chữ số sau dấu thập phân)

Vị trí của người sở hữu NEO = Tổng số vị trí nắm giữ hàng ngày của chủ sở hữu NEO / Tổng số vị trí nắm giữ hàng ngày cho tất cả người dùng NEO

Số Vị trí hàng ngày được dựa trên thời điểm binance thống kê hàng ngày của NEO.

Thời gian phân phối

Trước 12 giờ sáng. của ngày thứ hai đầu tiên trong mỗi tháng.

Thời gian của ngày thống kê đầu tiên là 8 giờ sáng. vào ngày 14 tháng 7 năm 2017.

Ví dụ cụ thể về quy tắc phân phối

Người dùng A nằm trong phạm vi thống kê, và A giữ NEO trong ba ngày với lần lượt vị trí là 30, 300 và 60. Do đó, tổng của vị trí NEO hàng ngày là 390.

Giả sử rằng tổng số GAS phân phối của GAS là 1000 trong tháng này và tổng số vị trí hàng ngày cho tất cả người dùng NEO là 600000

Do đó, số phân phối thực tế của người dùng A = 1000 * 390/600000 = 0.65 GAS

Nguồn
https://support.binance.com/hc/en-us/articles/115000721311


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.